دفتربهره برداری از تأسيسات فاضلاب

رضا خطیبی

سمت : مدیر دفتربهره برداری از تأسيسات فاضلاب

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۹

آدرس ایمیل: rezakhatibiss(at)gmail.com

 

عناوین وظائف و مسئولیتها :

 • کنترل و نظارت بر کیفیت مطلوب مواد اولیه ، مصالح مورد نیاز، امکانات مورد استفاده طرحها و پروژه ها به منظور بهبود بهره وری
 • تهیه و تنظیم استانداردهای متداول در زمینه طرحهای فاضلاب
 • ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی ماشین آلات منابع انسانی و غیره
 • نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای تاسیسات فاضلاب توسط پیمانکاران و تهیه گزارشات فنی حاوی نظرات و پیشنهادات اصلاحی
 • بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران طرحهای شبکه و خطوط انتقال تصفیه خانه فاضلاب و حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج در صورت وضعیت با مفاد پیمانها و تایید و یا اصلاح آنها
 • نظارت بر نصب تاسیسات مکانیکی ، برقی و الکتریکی تصفیه خانه ها
 • کسب اطمینان از تهیه نقشه های د ر موارد بروز مشکلات و ضرورت تغییرات در روند طرحها
 • نظارت بر نگهداری نقشه ها د رآرشیو فنی دفتر طراحی و استفاده از آنها در مواقع مورد نیاز
 • تهیه و تنظیم گزاشات ادواری از پیشرفت کار طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب و نظارت بر فعالیتهای انجام شده در واحدهای تحت سرپرستی با درج پیشنهادات موثر و ارائه به مقام مافوق
 • کنترل و بررسی لوازم جهت تعیین اولویت های اجرایی طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب
 • نظارت و اعمال کنترل در صحت کاربرد مصالح مورد نیاز طرحهای شبکه و تصفیه فاضلاب
 • هماهنگی لازم در تنظیم موافقت نامه های مربوط به طرحهای فاضلاب آشنایی با دستورالعمل ها و بخشنامه ها و آیین نامه ها و شرایط عمومی پیمان و نیز فهرست بهای کاری مختلف ( ابنیه ، شبکه و ژنوتکنیک حفاری )
 • ابلاغی به منظور اجرای هر چه سریعتر پیمانها و قراردادها ی منعقده با پیمانکاران و مشاوران
 • آشنایی با استانداردهای مختلف صنعت آب و فاضلاب و تعیین الگوی مناسب جهت طرح و اجرا با توجه به شرایط اقلیمی خاص استان
 • تشکیل جلسات و انجام مذاکرات منظم و دوره ای با مهندسین مشاور و پیمانکاران در خصوص طرحهای مطالعاتی و اجرایی