دفتر اجرای طرحهای توزیع آب شهری

مسعود فیروزبختیان

سمت : مدیر دفتر اجرای طرحهای توزیع آب شهری

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۶

آدرس ایمیل: