دفتر اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب

محمد علی جلیلی

سمت : مدیر دفتر اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۶

آدرس ایمیل: