دفتر حقوقی، تحصیل و تملک اراضی

محمد علی نژاد

سمت : مدیر دفتر حقوقی، تحصیل و تملک اراضی

تلفن :

نمابر:

آدرس ایمیل:

 

دفتر گزینش

قائم مقام

دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان

مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب

 دفتر توسعه پایدار،مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی

دفتر سرمایه گذاری،تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین،تصفیه و خطوط انتقال

 دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد

دفتر سیستمهای کنترل و انرژی آب

مدیر دفتر مطالعات و بررسیهای فنی آب

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تصفیه خانه فاضلاب

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب

مدیر دفتر بازرسی و کنترل مشترکین

مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه

مدیر دفتر خدمات مشترکین

مدیر دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوین وظایف و مسئولیت ها :

 • -جمع آوری و بررسی اطلاعات جهت ارائه نظرات مشورتی و استفاده در لوایح دفاعیه های قانونی
 • -پیگیری امور در خصوص اقامه دعوی و تنظیم دادخواست مربوط به دعاوی کیفری ، حقوقی و جزایی علیه افراد در مراجع قانونی و دفاع و پاسخگویی به امور مربوط به دعاوی مطروحه علیه شرکت و تهیه لوایح مربوط تا حصول نتیجه نهایی
 • - تفکیک عرایض و شکایات واصله و ارجاع به کارشناس مربوطه
 • - تهیه لایحه ، دادخواست ، دفاعیه و اظهار نظر ها و راهنمایی های حقوقی مورد نیاز
 • - شرکت در جلسات دادرسی جهت دفاع از حقوق شرکت
 • - مراجعه به متعهدین و ظهرنویسان استاد و بدهکاران شرکت و انجام اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق شرکت
 • - رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در موارد تجاوز به اراضی و دیگر مواردی که منافع شرکت را شامل می شود
 • - بررسی مدارک ،‌ اسناد مالکیت ،‌تملک اراضی ، اجاره نامه ها ،‌قراردادها و صورتجلسات از نظر انطباق با مقررات مدون شرکت
 • -تهیه متن قراردادهای منعقده در خصوص خرید و فروش با همکاری دفتر قراردادها
 • - اقدام و پیگیری موارد مربوط به استفاده غیرمجاز از شبکه آب و فاضلاب ،‌استملاک اراضی و تجاوز به حریمها و غیره
 • - ارایه نظریات مشورتی به مدیریت سازمان و واحدهای مختلف شرکت
 • - رسیدگی .و اظهار نظر در موارد حقوقی که ارجاع می گردد
 • - تهیه دستور جلسات و صورتجلسات