دفتر فنی و خدمات مهندسی

مهرداد اکبری

سمت : مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی

تلفن : ۳۸۴۳۵۱۵۲

نمابر: ۳۸۴۳۵۱۶۶

آدرس ایمیل:

 

عناوین وظایف و مسئولیتها:

 • تهیه و یا تایید طرحهای شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب شامل بررسی محدوده ، توزیع جمعیت سرانه تولید فاضلاب ، طراحی شبکه آب وفاضلاب در حالات مختلف
 • کنترل بر طراحی و انجام مطالعات ، نقشه های مربوط به شبکه ها و لوله گذاری ، انتقال ، جمع آوری ، حفاری ، مخازن ، ایستگاههای پمپاژ ، تصفیه خانه ها و تاسیسات آب و فاضلاب ، ساختمانهای اداری و انبار و طرحهای جلوگیری از خسارت و پرت آب
 • ارائه نقشه های اجرایی شبکه ، انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه جزئیات اجرایی
 • نظارت برتهیه اسناد مناقصه با توجه به طرح نهایی و نتایج حاصل از مطالعات انجام شده بر اساس استانداردها و ضوابط
 • تهیه و تایید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمانهای مربوط به طرحها و همکاری در برگزاری مناقصه
 • نظارت بر کارهای ارائه شده پیمانکاران ، مهندسین مشاور و غیره بر اساس قراردادهای منعقده ، بررسی و تجزیه و تحلیل نسبت به گزارشات آنها
 • هماهنگی با واحدهای اجرایی به منظور اصلاح طرحهای در حین اجراء و پیشنهادات سازنده در جهت گردش کاری مطلوب
 • نظارت بر انجام محاسبات فنی طرحهای آب و فاضلاب ، تعیین فهرست مقادیر و مصالح مورد نیاز به منظور اجرای کار در طرحهای شبکه ، مشخصات فنی نقشه ها و نمودارهای مربوط و برآورد هزینه با استفاده از فهرست بهای استاندارد و یا فهرست سایر مراجع
 • نظارت بر تهیه پیشنویس قراردادها به منظور استفاده از خدمات مهندسین مشاور
 • تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی عملیات طرحهای مطالعاتی ، نقشه برداری ، اجراء و بهره برداری آب و فاضلاب
 • شرکت در جلسات فنی و مندسی جهت انتخاب طرحهای آب و فاضلاب و ارائه نقاط ضعف و قوت طرحهای موجود
 • تصویب نهایی نقشه ها ، پروفیل ها ، طرحها و پروژه های آب و فاضلاب
 • کنترل ، بررسی و تایید وضعیتهای موقت و قطعی ارائه شده پیمانکاران ، در صورت منطبق بودن با مفاد قرارداد تایید آنها
 • مشخص نمودن اولویت ها و ضرورتهای مورد نیاز طرحهای آب و فاضلاب ، مطالعه و بررسی آنها با توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله رسیدن و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها
 • مکانیزه کردن سیستم کاری دفتر فنی و خدمات مهندسی در جهت تسریع در کارهای اجرایی و بهبود روشهای موجود و طبقه بندی نقشه ها با استفاده از روش های نوین و نظارت بر امور نگهداری و توزیع مدارک ، تکثیر و نسخه برداری از نفشه ها و غیره
 • تهیه گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل های لازم از فعالیت های مربوط به توسعه تاسیسات