عملكرد شركت در سال ۱۳۸۹

وضعيت شركت در۱۲ ماه ۱۳۸۸

بخش آب

رديف

شرح

واحد

مقدار

۱

جمعيت تحت پوشش آب شهري شرکت آبفا فارس

هزارنفر

۱۵۱۰

۲

تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت

شهر

۷۷

۳

تعداد انشعابات آب

فقره

۴۹۱۴۴۴

۴

حداکثر ظرفيت تامين آب

متر مکعب در روز

۶۹۳۸۹۷

۵

تعداد کل چاه ها

حلقه

۵۷۱

۶

تعداد چاه هاي فعال

حلقه

۴۱۸

۷

حجم مخازن آب

متر مکعب

۴۳۲۴۰۰

۸

طول خطوط انتقال آب

کيلومتر

۲۰۳۴

۹

طول شبکه توزيع آب

کيلومتر

۵۹۹۴

۱۰

تعداد آزمايشگاه هاي آب

واحد

۸

۱۱

تعداد تصفيه خانه هاي آب

واحد

۱

۱۲

ظرفيت تصفيه خانه هاي آب در مدار

متر مکعب در روز

۵۳۵۰۰

۱۳

تعداد کلرزن هاي مايعي و دستي

دستگاه

۷۱

۱۴

تعداد کلرزن هاي گازي

دستگاه

۸۰

۱۵

تعداد نيروي انساني شاغل

نفر

۱۲۰۱

بخش فاضلاب

رديف

شرح

واحد

مقدار

۱

جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب

نفر

۹۰۰۰۰

۲

تعداد انشعابات فاضلاب

فقره

۲۳۲۴۵

۳

طول خطوط وشبکه هاي فاضلاب بزرگتر از ۲۰۰ ميليمتر

کيلومتر

۵۴۹

۴

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب

واحد

۱

۵

ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب

متر مکعب

۳۰۱۰۰

۶

تعداد آزمايشگاه هاي فاضلاب

واحد

۱

۷

تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب

شهر

۴

 

 

جدول ۱

جدول شماره يك

 

رديف    تعداد تعداد       حجم تعداد حجم پيشرفت
  چاه  چاه هاي تعداد آبدهي تعداد مخازن مخازن مخازن فيزيكي 
  هاي كف چاه هاي چاه هاي مخازن ساخته در در ساخت
  حفر  شكني تجهيز تجهيز  ساخته شده دست دست مخازن
  شده شده شده شده شده  متر ساخت ساخت در دوره
نام شهر  حلقه حلقه حلقه ليتربرثانيه دستگاه مكعب دستگاه مترمكعب درصد
۱ آباده  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ آباده طشك  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ارسنجان  ۲ ۰ ۲ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ استهبان  ۴ ۰ ۱ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ اشكنان  ۰ ۲ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ اقليد  ۰ ۰ ۱ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ اوز  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ بنارويه  ۰ ۰ ۲ ۵۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۴۸%
۹ جويم  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ جهرم  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ قطب آباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ حاجي آباد  ۰ ۰ ۱ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ خاوران  ۲ ۰ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ خرامه  ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ خشت  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ خنج  ۰ ۰ ۱ ۱۴.۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ داراب  ۳ ۰ ۱ ۲۸.۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ رونيزعليا  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ زرقان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۵۷%
۲۰ زاهد شهر  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ سپيدان  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲ سروستان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ سعادت شهر ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ سوريان  ۲ ۰ ۱ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ سيدان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶ ششده  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ صغاد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ صفاشهر  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ كارزين ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۵۳%
۳۰ فراشبند  ۱ ۰ ۱ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ فسا ۴ ۰ ۳ ۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۲ فيروزآباد  ۴ ۲ ۳ ۷۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰۰۰ ۷۵%
۳۳ قادرآباد  ۱ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ قائميه  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵ قير  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۶ كازرون  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷ كنارتخته  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ كوار  ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰%
۳۹ گراش  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۰ لامرد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰%
۴۱ لار  ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰ ۱ ۵۰۰۰ ۷۵%
۴۲ مرودشت  ۲ ۰ ۱ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۳ مهر  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ ميمند  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ نورآباد  ۰ ۰ ۱ ۲۷ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۷۹%
۴۶ نيريز  ۰ ۰ ۱ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷ بيرم  ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ سده  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ جنت شهر  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ اهل  ۰ ۰ ۱ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ باب انار  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۴۶%
۵۲ داريون  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ هرابال  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ ايزدخواست  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ گله دار  ۰ ۰ ۱ ۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷ مصيري  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ بهمن  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ لپوئي  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰ نودان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ مشكان ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ شهرپير ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ وراوي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۹۵%
۶۴ بالاده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ ايج ۱ ۰ ۱ ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶ كره اي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ دبيران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ سورمق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ فدامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ فيشور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ امام‌شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ قطرويه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ لطيفي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ كامفيروز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع استان ۳۷ ۵ ۲۷ ۵۹۹.۳ ۳ ۴۵۰۰ ۸ ۲۵۰۰۰ %

 

جدول ۲

          طول     حجم تصفيه پيشرفت
      طول طول اصلاح واگذاري طول خانه هاي فيزيكي
    واگذاري خطوط توسعه و ترميم انشعاب خطوط فاضلاب در تصفيه خانه
    انشعاب انتقال آب شبكه خطوط و جديد فاضلاب دست ساخت هاي فاضلاب
    جديد آب اجرا شده توزيع آب شبكه آب فاضلاب اجراشده متر مكعب تا پايان دوره
رديف  نام شهر  فقره متر متر متر فقره متر در شبانه‌روز درصد
۱ آباده  ۱۳۲۸ ۰ ۱۷۵۵۷ ۱۶۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ آباده طشك  ۲۶۳ ۱۱۵۰ ۳۰۰ ۲۲۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ارسنجان  ۴۹۱ ۵۲۵۰ ۳۶۰۸ ۲۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ استهبان  ۵۳۸ ۳۰۲ ۳۱۷۹ ۵۱۶۵ ۰ ۵۰۰ ۳۸۰۰ ۴۵%
۵ اشكنان  ۲۵۷ ۰ ۱۱۶۵ ۳۶۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ اقليد  ۵۷۰ ۵۰۷۵ ۴۳۵ ۹۵۸ ۴۶۷ ۴۳۷۹ ۶۱۰۰ ۱۰۰%
۷ اوز  ۷۳۲ ۲۱۰۰ ۳۸۶۷ ۷۹۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ بنارويه  ۹۳ ۷۴۴۷ ۱۸۴۱ ۱۱۷۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ جويم  ۱۸۷ ۱۱۰۰ ۱۰۰۰ ۳۰۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ جهرم  ۲۰۷۶ ۱۱۴۱۲ ۵۲۱۸ ۴۳۸۵ ۷۴۴ ۱۳۸۱۷ ۱۴۱۶۸ ۹۹%
۱۱ قطب آباد  ۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ حاجي آباد  ۵۹۴ ۱۸۴۰ ۴۳۴۳ ۱۳۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ خاوران  ۸۴ ۰ ۲۷۶۸ ۲۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ خرامه  ۲۵۶ ۰ ۲۹۴۰ ۳۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ خشت  ۱۶۱ ۲۵۰ ۱۵۰ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ خنج  ۵۸۴ ۱۴۹۰ ۸۳۵۰ ۹۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ داراب  ۱۱۰۹ ۳۱۸۰ ۱۶۸۹۱ ۲۳۵۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ رونيزعليا  ۷۱ ۳۳۶ ۵۸۰ ۱۹۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ زرقان  ۵۴۷ ۱۲۳۰ ۷۲۴۵ ۵۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ زاهد شهر  ۱۶۹ ۵ ۱۴۲۵ ۶۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ سپيدان  ۳۴۲ ۰ ۵۳۸۵ ۰ ۳۲۶ ۸۹۴۶ ۰ ۰
۲۲ سروستان  ۳۶۳ ۰ ۳۹۵۰ ۲۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ سعادت شهر ۳۱۹ ۲۰۵۴ ۲۹۴۷ ۲۰۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ سوريان  ۱۳۴ ۱۲۰ ۱۰۹۷۰ ۴۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ سيدان  ۳۰۲ ۰ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶ ششده  ۱۳۵ ۰ ۹۱۴ ۱۲۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ صغاد  ۲۶۶ ۰ ۳۲۹۰ ۱۷۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ صفاشهر  ۶۸۰ ۲۴۵ ۱۰۰۶۵ ۱۷۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ كارزين ۱۶۱ ۰ ۴۱۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ فراشبند  ۴۵۹ ۰ ۴۵۶۳ ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ فسا ۲۰۲۶ ۲۹۶۲ ۴۳۳۸ ۴۳۹۶ ۰ ۱۶۵۷۲ ۰ ۰
۳۲ فيروزآباد  ۹۴۷ ۳۶۸۳ ۸۵۱۱ ۳۷۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳ قادرآباد  ۲۳۷ ۰ ۵۲۶۰ ۸۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ قائميه  ۵۲۳ ۰ ۱۵۰ ۱۶۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵ قير  ۲۸۷ ۲۷۵۰ ۳۳۰ ۲۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۶ كازرون  ۱۵۷۰ ۰ ۴۵۰۵ ۴۹۰۳ ۱۳۶ ۲۰۱۶ ۱۷۱۰۰ ۶۰%
۳۷ كنارتخته  ۸۵ ۰ ۱۱۵۰ ۲۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ كوار  ۵۷۴ ۱۱۰۰ ۱۶۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ گراش  ۴۰۸ ۰ ۲۸۰۰ ۵۵۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۰ لامرد  ۱۱۴۱ ۷۵۰ ۱۲۵۲۰ ۱۵۷۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۱ لار  ۱۲۷۶ ۳۶۰۰ ۶۹۹۷ ۸۷۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۲ مرودشت  ۲۶۴۳ ۷۰ ۴۳۷۰ ۹۵۵ ۱۴۳۹ ۵۹۹۹ ۱۲۰۰۰ ۹۹%
۴۳ مهر  ۲۰۱ ۲۴۰۰ ۹۰ ۶۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ ميمند  ۱۹۸ ۰ ۱۱۲۰ ۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ نورآباد  ۱۳۲۴ ۶۳۱۰ ۱۰۹۷۵ ۱۱۲۸ ۰ ۰ ۱۰۸۷۵ ۵۵%
۴۶ نيريز  ۸۵۷ ۶۸۰۰ ۱۱۹۴۰ ۱۴۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷ بيرم  ۱۸۵ ۰ ۶۰۵۳ ۱۵۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ سده  ۱۷۰ ۰ ۹۷۹۷ ۱۵۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ جنت شهر  ۱۴۷ ۱۰۰۰ ۲۸۰ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ اهل  ۷۴ ۰ ۳۸۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ باب انار  ۱۸۹ ۴۰۳۸ ۲۲۷۰ ۵۹۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۲ داريون  ۱۲۶ ۱۵۵ ۲۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ هرابال  ۲۲۸ ۰ ۵۵۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ ايزدخواست  ۸۱ ۰ ۱۶۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۱۵۶ ۰ ۵۹۹۱ ۵۷۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ گله دار  ۱۴۷ ۰ ۶۴۰۷ ۵۶۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷ مصيري  ۱۵۴ ۰ ۱۰۰ ۲۸۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ بهمن  ۹۹ ۸۰ ۵۴۲ ۱۱۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ لپوئي  ۲۰۵ ۰ ۱۱۴۳ ۱۲۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰ نودان ۶۲ ۲۷۵ ۲۶۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ مشكان ۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ شهرپير ۸۱ ۲۲۵۰ ۲۱۹۸ ۲۰۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ وراوي ۶۸ ۰ ۶۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ بالاده ۱۰۵ ۰ ۲۷۰ ۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ ايج ۷۰ ۲۶۲۵ ۱۶۵۰ ۱۹۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶ كره اي ۶۲ ۰ ۳۳۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ دبيران ۲۰۵ ۰ ۴۶۵ ۲۱۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ سورمق ۴۱ ۰ ۲۴۵۰ ۳۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ فدامي ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ فيشور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ امام‌شهر ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ قطرويه ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ لطيفي ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ كامفيروز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع استان ۳۰۴۲۳ ۸۵۴۳۴ ۲۶۳۴۶۶ ۱۶۷۴۲۶ ۳۱۱۲ ۵۲۲۲۹ ۶۴۰۴۳ %

وضعیت مخازن

 

رديف   تعداد حجم تعداد حجم تعداد حجم    
  مخازن مخازن مخازن مخازن فعال مخازن مخازن غير   حجم كل
  فعال  فعال ذخيره فعال‌خط   خط‌انتقال غير فعال   فعال ذخيره تعداد كل مخازن
  ذخيره استاندارد انتقال استاندارد ذخيره استاندارد مخازن استاندارد
نام شهر استاندارد (مترمکعب) استاندارد (مترمکعب) استاندارد (مترمکعب) استاندارد (مترمکعب)
۱ آباده  ۵ ۱۷۰۰۰ ۳ ۱۷۰۰۰ ۰   ۸ ۳۴۰۰۰
۲ آباده طشك  ۰ ۰ ۰   ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۳ ارسنجان  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۴ استهبان  ۲ ۷۵۰۰ ۰   ۱ ۱۰۰۰ ۳ ۸۵۰۰
۵ اشكنان  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۶ اقليد  ۴ ۱۷۵۰۰ ۰   ۰   ۴ ۱۷۵۰۰
۷ اوز  ۲ ۱۰۰۰۰ ۳ ۶۰۰۰ ۰   ۵ ۱۶۰۰۰
۸ بنارويه  ۰ ۰ ۰   ۰   ۰ ۰
۹ جويم  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۱۰ جهرم  ۹ ۲۶۵۰۰ ۰   ۰   ۹ ۲۶۵۰۰
۱۱ قطب آباد  ۲ ۵۰۰۰ ۰   ۰   ۲ ۵۰۰۰
۱۲ حاجي آباد  ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۳۵۰۰ ۰   ۳ ۶۰۰۰
۱۳ خاوران  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۱۴ خرامه  ۲ ۶۰۰۰ ۰   ۰   ۲ ۶۰۰۰
۱۵ خشت  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۱۶ خنج  ۲ ۷۵۰۰ ۰   ۰   ۲ ۷۵۰۰
۱۷ داراب  ۳ ۱۱۲۰۰ ۰   ۲ ۵۰۰۰ ۵ ۱۶۲۰۰
۱۸ رونيزعليا  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۱۹ زرقان  ۱ ۵۰۰۰ ۰   ۰   ۱ ۵۰۰۰
۲۰ زاهد شهر  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۲۱ سپيدان  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۲۲ سروستان  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۲۳ سعادت شهر ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۲۴ سوريان  ۲ ۳۵۰۰ ۰   ۰   ۲ ۳۵۰۰
۲۵ سيدان  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۲۶ ششده  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۲۷ صغاد  ۱ ۵۰۰۰ ۰   ۰   ۱ ۵۰۰۰
۲۸ صفاشهر  ۳ ۶۰۰۰ ۰   ۰   ۳ ۶۰۰۰
۲۹ فتح آباد  ۰ ۰ ۱ ۵۰۰۰ ۰   ۱ ۵۰۰۰
۳۰ فراشبند  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۳۱ فسا ۵ ۲۶۰۰۰ ۰   ۰   ۵ ۲۶۰۰۰
۳۲ فيروزآباد  ۳ ۱۳۵۰۰ ۱ ۷۰۰۰ ۰   ۴ ۲۰۵۰۰
۳۳ قادرآباد  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۳۴ قائميه  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۳۵ قير  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۵۰۰۰
۳۶ كازرون  ۳ ۲۸۰۰۰ ۰   ۰   ۳ ۲۸۰۰۰
۳۷ كنارتخته  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۳۸ كوار  ۲ ۵۰۰۰ ۰   ۰   ۲ ۵۰۰۰
۳۹ گراش  ۳ ۱۶۰۰۰ ۲ ۵۴۰۰ ۰   ۵ ۲۱۴۰۰
۴۰ لامرد  ۱ ۵۰۰۰ ۰   ۰   ۱ ۵۰۰۰
۴۱ لار  ۳ ۳۰۰۰۰ ۰   ۱ ۲۵۰۰ ۴ ۳۲۵۰۰
۴۲ مرودشت  ۱ ۱۰۰۰۰ ۲ ۱۵۰۰۰ ۱ ۲۵۰۰ ۴ ۲۷۵۰۰
۴۳ مهر  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۴۴ ميمند  ۲ ۳۵۰۰ ۲ ۴۰۰ ۰   ۴ ۳۹۰۰
۴۵ نورآباد  ۴ ۱۰۰۰۰ ۰   ۰   ۴ ۱۰۰۰۰
۴۶ نيريز  ۳ ۱۸۵۰۰ ۰   ۰   ۳ ۱۸۵۰۰
۴۷ بيرم  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۴۸ سده  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۴۹ جنت شهر  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۵۰ اهل  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۵۱ باب انار  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۵۲ داريون  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۵۳ هرابال  ۰ ۰ ۰   ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۴ ايزدخواست  ۰ ۰ ۰   ۰   ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۵۶ گله دار  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۵۷ مصيري  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۵۸ بهمن  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۵۹ لپوئي  ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۶۰ نودان ۰ ۰ ۰   ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۱ مشكان ۱ ۱۰۰۰ ۰   ۰   ۱ ۱۰۰۰
۶۲ شهرپير ۱ ۱۰۰۰ ۲ ۳۵۰ ۰   ۳ ۱۳۵۰
۶۳ وراوي ۰ ۰ ۰   ۰   ۰ ۰
۶۴ بالاده ۰ ۰ ۱ ۵۰ ۰   ۱ ۵۰
۶۵ ايج ۱ ۲۵۰۰ ۰   ۰   ۱ ۲۵۰۰
۶۶ کره اي ۰ ۰ ۰   ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۷ دبيران ۰ ۰ ۰   ۰   ۰ ۰
جمع کل ۱۰۱ ۳۷۲۷۰۰ ۱۹ ۵۹۷۰۰ ۱۰ ۲۳۵۰۰ ۱۳۰ ۴۵۵۹۰۰