عملکرد شرکت تا مهر ماه ۱۴۰۲

 

جمع

 روستا

 شهر

 واحد

 عنوان

رديف

 

-

۲۲۰۷

۱۱۶

شهر/ روستا

تعداد شهر/ روستا های تحت‌پوشش

۱

۳۰۰۵۶۷۹

۱۱۴۴۵۷۸

۱۸۶۱۱۰۱

نفر

جمعیت تحت پوشش

۲

-

۸۴/۶

۱۰۰/۰

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش آب

۳

۱۱۰۹۵۷۱

۳۵۳۶۸۶

۷۵۵۸۸۵

فقره

تعداد کل مشترکين آب

۴

-

۷۸/۷۹

۱۰۰

درصد

شاخص بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم

۵

۱۲۱۹

۷۳۲

۴۸۷

حلقه

تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري

۶

۱۰۸

۹۴

۱۴

رشته/ دهنه

تعداد سایر منابع زیرزمینی(چشمه و قنات)

۷

۲۹۴/۶۲

۱۵۳/۹۷

۱۴۰/۶۵

ميليون متر مکعب در سال

 ظرفیت تولید از منابع زیرزمینی

۸

۸۸/۱۹۹

۱۴/۱۱۹

۷۴/۰۸

ميليون متر مکعب در سال

 ظرفیت تولید از منابع سطحی

۹

۳۸۲/۸۱۹

۱۶۸/۰۸۹

۲۱۴/۷۳

ميليون متر مکعب در سال

 ظرفیت کل تولید آب

۱۰

۲۰۳/۰۴

۷۶/۵۷

۱۲۶/۴۷

ميليون متر مکعب در سال

حجم کل فروش آب

۱۱

۴۶/۹۶

۵۴/۴

۴۱/۱

درصد

آب بدون درآمد

۱۲

۷۴

۵۶

۱۸

شهر/ روستا

 نقاط بهره مند از آبرسانی سدها

۱۳

۲۰۳۲۳

۱۲۱۸۶

۸۱۳۷

کيلومتر

طول شبکه توزيع آب

۱۴

۵۱

۵۶

۴۳

درصد

 نسبت فرسودگی شبکه

۱۵

۱۰۴۴۷

۷۶۷۱

۲۷۷۶

کیلومتر

طول خطوط انتقال آب

۱۶

۱۷۱۳

۱۵۲۲

۱۹۱

باب

تعداد مخازن در مدار  بهره برداري

۱۷

۷۹۶۲۴۸

۲۶۴۴۰۸

۵۳۱۸۴۰

متر مکعب

حجم مخازن در مدار بهره برداري

۱۸

۴

۰

۴

واحد

تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری

۱۹

۱۱۸/۳۶۸

۰

۱۱۸/۳۶۸

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب 

۲۰

۱۴۰

۱۱۳

۲۷

واحد

تعداد ایستگاه های پمپاژ آب

۲۱

۲۴۲

۶۷

۱۷۵

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت ایستگاه های پمپاژ آب 

۲۲

 

ب - بخش فاضلاب

 جمع

 روستا

 شهر

 واحد

 عنوان

رديف

 

۲۱

۸

۱۳

شهر/ روستا

تعداد شهر/ روستا های داراي طرح اجرایی فاضلاب

۲۳

۱۰

۱

۹

شهر/ روستا

تعداد شهر/ روستا هاي داراي انشعاب فاضلاب

۲۴

۲۷۹۵۱۳

۱۶۵۰

۲۷۷۸۶۳

نفر

جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب

۲۵

۱۱

۰

۱۴/۰۲

درصد

 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب

۲۶

۶۴۸۴۵

۳۵۰

۶۴۴۹۵

فقره

تعداد کل مشترکين فاضلاب

۲۷

۲۷۴۷۲

۱۸۰

۲۷۲۹۲

متر مکعب درشبانه روز

حجم فاضلاب جمع آوري شده

۲۸

۱۲۰۷

۸۱

۱۱۲۶

کيلومتر

طول شبکه جمع آوري فاضلاب 

۲۹

۶۹

۵

۶۴

کيلومتر

طول خطوط انتقال فاضلاب

۳۰

۸

۱

۷

واحد

تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری

۳۱

۵۵/۳۰۰

۰/۲

۶۹/۶

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب

۳۲

۶۰/۴۳۵

۰/۲

۷۲/۸

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب

۳۳

۹

۳

۶

مدول

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا یا رفع نقص

۳۴

۵۵/۵۰۰

۰/۶۹

۶۸/۴

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا یا رفع نقص

۳۵

۲۱

۲۱

واحد

تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب

۳۶

 

ج - نیروی انسانی

تعداد پرسنل

 واحد

 عنوان

رديف

 

۴۰۳

نفر

 قرارداد دائم

۳۷

۵۵۶

نفر

 مدت معین

۳۸

۴۷

نفر

 موقت

۳۹

۲۲

نفر

 تامین نیرو

۴۰

۲۵

نفر

 طرحی

۴۱

۱۱۲۶

نفر

 حجمی و شرکتی

۴۲

۵

نفر

 امریه

۴۳

۲۱۸۴

نفر

 جمع پرسنل

۴۴

گروه آمار- دفتر برنامه ریزی و بودجه