عملکرد شرکت در دولت تدبیر و امید

عملکرد شرکت از شهریور ۹۴ تا شهریور ۹۵

بخش آب:
شركت آبفا فارس ازشهریور سال ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵ تعداد ۲۲۱۸۲ فقره انشعاب آب جديد را در سطح ۸۰ شهر تحت پوشش واگذار نموده است. در همين زمان ۲۷ حلقه چاه جديد حفر، ۷ حلقه كف شكني و ۴۱ حلقه چاه با آبدهی ۷۹۲ لیتر بر ثانیه نيز تجهيز گرديدند. همچنين در زمينه توسعه خطوط انتقال و اصلاح خطوط و شبكه آبرساني ۲۰.۵ کیلومتر خط انتقال، ۷۳.۵ كيلومتر شبكه جديد احداث و معادل ۱۱۸.۳ كيلومتر از خطوط و شبكه هاي قديمي بازسازي و اصلاح گرديده اند. همچنين ۱ دستگاه مخزن ذخیره آب معادل ۱۵۰۰ متر مكعب مخزن ساخته شده است و ۱۱ مخزن به حجم ۱۹۶۰۰ مترمکعب هم در جریان ساخت قرار دارد.
بخش فاضلاب:
طی این مدت، ۳۶۴۲ فقره انشعاب فاضلاب واگذار گردیده است. همچنين ۳۶.۶ كيلومتر خطوط و شبكه جديد فاضلاب اجرا شده است.

برای اطلاع از جزییات عملکرد، جدول ۱ ویا جدول ۲ را مشاهده نمایید

 

جدول ۱

عملکرد شرکت در شهریور ۹۴ تا شهریور ۹۵

رديف  نام شهر  تعداد چاه هاي حفر شده حلقه تعداد چاه هاي كف شكني شده حلقه تعداد چاه هاي تجهيز شده حلقه آبدهي چاه هاي تجهيز شده ليتربرثانيه تعداد مخازن ساخته شده دستگاه حجم مخازن ساخته شده مترمكعب تعداد مخازن دردست ساخت دستگاه حجم مخازن دردست ساخت مترمكعب پيشرفت فيزيكي  ساخت مخازن در دوره درصد
۱ آباده  ۰ ۰ ۲ ۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ آباده طشك  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ارسنجان  ۱ ۰ ۲ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ استهبان  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ اشكنان  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ اقليد  ۰ ۱ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ اوز  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ بنارويه  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ جويم  ۲ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ جهرم  ۳ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰%
۱۱ قطب آباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ حاجي آباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ خاوران  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ خرامه  ۱ ۰ ۲ ۳۶ ۰ ۰ ۱ ۵۰۰ ۲۸%
۱۵ خشت  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ خنج  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ داراب  ۱ ۱ ۳ ۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ رونيزعليا  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ زرقان  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ زاهد شهر  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ سپيدان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۲۸%
۲۲ سروستان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ سعادت شهر ۱ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ سوريان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۱۰%
۲۵ سيدان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۲۸%
۲۶ ششده  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ صغاد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ صفاشهر  ۱ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ كارزين ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ فراشبند  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ فسا ۳ ۲ ۳ ۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۲ فيروزآباد  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳ قادرآباد  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ قائميه  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۵۷%
۳۵ قير  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱۷%
۳۶ كازرون  ۰ ۰ ۲ ۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷ كنارتخته  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ كوار  ۰ ۰ ۱ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ گراش  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۰ لامرد  ۰ ۰ ۲ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۱ لار  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۲ مرودشت  ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۳ مهر  ۰ ۰ ۱ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ ميمند  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ نورآباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰ ۳۲%
۴۶ نيريز  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷ بيرم  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ سده  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ جنت شهر  ۱ ۰ ۱ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ اهل  ۱ ۰ ۲ ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ باب انار  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۲ داريون  ۰ ۰ ۱ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ هرابال  ۳ ۰ ۲ ۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ ايزدخواست  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱۰%
۵۵ علامرودشت  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ گله دار  ۱ ۰ ۱ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷ مصيري  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱۰%
۵۸ بهمن  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ لپوئي  ۱ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰ نودان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ مشكان ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ شهرپير ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ وراوي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ بالاده ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ ايج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶ كره اي ۱ ۰ ۲ ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ دبيران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ سورمق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ فدامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ امام ‌شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ قطرويه ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ لطيفي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ كامفيروز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ دهرم  ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۶۷%
۷۵ حسامی ۰ ۰ ۱ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶ عمادده ۰ ۰ ۱ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۷ کوهنجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۰۰۰ ۳۲%
  جمع استان ۲۷ ۷ ۴۱ ۷۹۲ ۱ ۱۵۰۰ ۱۱ ۱۹۶۰۰ %

 

جدول ۲

رديف  نام شهر  واگذاري انشعاب جديد  آب فقره طول خطوط انتقال  آب اجرا شده متر طول توسعه شبكه توزيع آب متر طول اصلاح و ترميم خطوط و شبكه آب متر واگذاري انشعاب جديد فاضلاب فقره طول خطوط فاضلاب اجراشدهمتر حجم تصفيه خانه هاي فاضلاب دردست ساخت متر مكعب در شبانه‌روز پيشرفت فيزيكي تصفيه خانه هاي فاضلاب تا پايان دوره درصد
۱ آباده  ۶۳۷ ۰ ۳۸۱۴ ۳۳۶۵ ۰ ۱۴۹۶ ۰ ۰
۲ آباده طشك  ۵۸ ۰ ۲۴ ۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ارسنجان  ۱۶۰ ۵۷۸ ۲۵۳۰ ۱۱۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ استهبان  ۲۴۲ ۱۵۹۷ ۵۸۶ ۴۷۸۴ ۲۵۴ ۴۲۹۳ ۳۸۰۰ ۹۵%
۵ اشكنان  ۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ اقليد  ۵۷۵ ۰ ۰ ۰ ۹۲۷ ۲۹۹۶ ۰ ۰
۷ اوز  ۲۱۱ ۰ ۰ ۴۰۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ بنارويه  ۸۰ ۰ ۹۲۲ ۱۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ جويم  ۸۶ ۱۶۹۸ ۶۸۳ ۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ جهرم  ۱۸۹۳ ۲۰۶۰ ۸۱۲۴ ۲۸۹۲ ۵۸۰ ۵۹۶۶ ۰ ۰
۱۱ قطب آباد  ۲۷ ۰ ۹۹۶ ۱۲۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ حاجي آباد  ۲۲۹ ۰ ۴۲۴۴ ۱۵۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ خاوران  ۶۷ ۰ ۱۷۰ ۳۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ خرامه  ۳۱۳ ۹۰۰ ۲۱۳۰ ۳۵۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ خشت  ۶۹ ۱۸۵۴ ۲۰۲ ۷۹۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ خنج  ۲۸۱ ۲۴۹۵ ۰ ۱۰۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ داراب  ۲۲۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۹۶ ۰ ۰
۱۸ رونيزعليا  ۳۶ ۰ ۱۵۸ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ زرقان  ۲۵۶ ۰ ۲۲۴۰ ۴۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ زاهد شهر  ۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ سپيدان  ۲۰۷ ۰ ۰ ۰ ۱۶۳ ۱۹۶۱ ۰ ۰
۲۲ سروستان  ۱۱۰ ۰ ۱۱۴۲ ۸۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ سعادت شهر ۲۱۶ ۰ ۱۶۶۶ ۲۲۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ سوريان  ۱۱۰ ۰ ۲۴۰ ۱۳۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ سيدان  ۱۲۶ ۸۱۵ ۶۹۸ ۱۵۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶ ششده  ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ صغاد  ۸۱ ۰ ۵۰۴ ۴۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ صفاشهر  ۲۸۸ ۰ ۱۲۱۳ ۵۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ كارزين ۷۲ ۰ ۰ ۲۱۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ فراشبند  ۳۲۶ ۰ ۱۶۵۶ ۲۵۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ فسا ۱۲۵۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۹۳ ۰ ۰
۳۲ فيروزآباد  ۹۰۲ ۱۲۹۹ ۹۵۳۰ ۱۹۶۹ ۰ ۳۰۶۶ ۰ ۰
۳۳ قادرآباد  ۱۳۱ ۰ ۰ ۲۱۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ قائميه  ۳۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵ قير  ۳۷۱ ۹۰۰ ۱۱۱۸ ۵۴۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۶ كازرون  ۱۵۳۲ ۰ ۰ ۰ ۵۸۳ ۰ ۱۷۱۰۰ ۷۵%
۳۷ كنارتخته  ۴۸ ۰ ۱۹۸ ۱۵۹۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ كوار  ۳۸۸ ۰ ۸۱۶ ۸۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ گراش  ۶۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۰ لامرد  ۶۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۱ لار  ۸۹۸ ۰ ۱۳۸۸ ۲۶۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۲ مرودشت  ۱۴۷۷ ۹۴۸ ۱۴۷۷ ۵۷۷۶ ۱۰۸۲ ۲۹۹۶ ۰ ۰
۴۳ مهر  ۱۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ ميمند  ۱۴۷ ۰ ۰ ۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ نورآباد  ۱۲۲۱ ۷۰۰ ۷۸۶۷ ۶۷۴۶ ۰ ۵۵۹۳ ۱۰۸۷۵ ۷۷%
۴۶ نيريز  ۶۲۳ ۶۱۵ ۷۹۱۱ ۳۹۷۴ ۰ ۱۲۵۰ ۰ ۰
۴۷ بيرم  ۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ سده  ۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ جنت شهر  ۱۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ اهل  ۴۳ ۰ ۰ ۱۵۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ باب انار  ۱۰۵ ۰ ۷۷۷ ۲۹۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۲ داريون  ۸۸ ۰ ۰ ۲۰۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ هرابال  ۱۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ ايزدخواست  ۳۷ ۰ ۸۹۶ ۹۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ گله دار  ۲۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷ مصيري  ۱۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ بهمن  ۴۷ ۰ ۱۷۳ ۱۳۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ لپوئي  ۱۸۸ ۰ ۴۵۷۰ ۲۲۵۴ ۵۳ ۰ ۰ ۰
۶۰ نودان ۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ مشكان ۳۵ ۰ ۰ ۳۴۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ شهرپير ۴۲ ۰ ۰ ۹۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ وراوي ۱۰۰ ۰ ۰ ۳۴۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ بالاده ۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ ايج ۵۳ ۰ ۰ ۲۱۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶ كره اي ۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ دبيران ۸۳ ۰ ۱۹۸ ۲۲۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ سورمق ۲۵ ۰ ۶۰۲ ۱۰۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ فدامي ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ امام شهر ۱۰۱ ۰ ۰ ۱۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ قطرويه ۲۳ ۳۹۸۹ ۵۳۳ ۱۹۹۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ لطيفي ۶۳ ۰ ۱۰۹۷ ۳۶۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ كامفيروز ۹ ۰ ۰ ۷۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ دهرم ۴۰ ۰ ۴۹۸ ۶۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵ حسامی ۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶ عمادده ۲۹ ۰ ۰ ۸۹۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۷ کوهنجان ۱۱ ۰ ۰ ۱۱۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  جمع استان ۲۲۱۸۲ ۲۰۴۴۸ ۷۳۵۹۱ ۱۱۸۲۲۹ ۳۶۴۲ ۳۶۶۰۶ ۳۱۷۷۵ %