عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۰

 

جدول ۱

رديف    تعداد تعداد       حجم تعداد حجم پيشرفت
  چاه  چاه هاي تعداد آبدهي تعداد مخازن مخازن مخازن فيزيكي 
  هاي كف چاه هاي چاه هاي مخازن ساخته در در ساخت
  حفر  شكني تجهيز تجهيز  ساخته شده دست دست مخازن
  شده شده شده شده شده  متر ساخت ساخت در دوره
نام شهر  حلقه حلقه حلقه ليتربرثانيه دستگاه مكعب دستگاه مترمكعب درصد
۱ آباده  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ آباده طشك  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ارسنجان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ استهبان  ۰ ۰ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ اشكنان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ اقليد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ اوز  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ بنارويه  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۵۸%
۹ جويم  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ جهرم  ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ قطب آباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ حاجي آباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ خاوران  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ خرامه  ۰ ۰ ۱ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ خشت  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ خنج  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ داراب  ۱ ۰ ۱ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ رونيزعليا  ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ زرقان  ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰%
۲۰ زاهد شهر  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ سپيدان  ۰ ۰ ۱ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲ سروستان  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ سعادت شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۷۹%
۲۴ سوريان  ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ سيدان  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶ ششده  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ صغاد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ صفاشهر  ۱ ۰ ۱ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ كارزين ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰%
۳۰ فراشبند  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ فسا ۲ ۰ ۱ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰%
۳۲ فيروزآباد  ۰ ۰ ۱ ۳۰ ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰%
۳۳ قادرآباد  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ قائميه  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۲۷%
۳۵ قير  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۶ كازرون  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷ كنارتخته  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ كوار  ۱ ۰ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ گراش  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۰ لامرد  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۱ لار  ۲ ۰ ۱ ۲۰ ۱ ۵۰۰۰ ۱ ۲۵۰۰ ۸۷%
۴۲ مرودشت  ۱ ۰ ۲ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۳ مهر  ۲ ۰ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ ميمند  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ نورآباد  ۱ ۰ ۱ ۲۰ ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰%
۴۶ نيريز  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷ بيرم  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ سده  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ جنت شهر  ۳ ۰ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ اهل  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ باب انار  ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰%
۵۲ داريون  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ هرابال  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ ايزدخواست  ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ گله دار  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷ مصيري  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ بهمن  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ لپوئي  ۱ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰۰۰ ۷۰%
۶۰ نودان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ مشكان ۰ ۰ ۱ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ شهرپير ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ وراوي ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰%
۶۴ بالاده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ ايج ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶ كره اي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ دبيران ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ سورمق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ فدامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ فيشور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ امام‌شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ قطرويه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ لطيفي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ كامفيروز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵ دهرم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع استان ۲۸ ۰ ۱۹ ۴۳۹ ۷ ۲۲۵۰۰ ۵ ۱۴۰۰۰ ۰

جدول ۲

 

          طول     حجم تصفيه پيشرفت
      طول طول اصلاح واگذاري طول خانه هاي فيزيكي
    واگذاري خطوط توسعه و ترميم انشعاب خطوط فاضلاب در تصفيه خانه
    انشعاب انتقال آب شبكه خطوط و جديد فاضلاب دست ساخت هاي فاضلاب
    جديد آب اجرا شده توزيع آب شبكه آب فاضلاب اجراشده متر مكعب تا پايان دوره
رديف  نام شهر  فقره متر متر متر فقره متر در شبانه‌روز درصد
۱ آباده  ۱۸۱۵ ۰ ۱۳۴۲۶ ۱۲۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ آباده طشك  ۱۸۰ ۰ ۱۸۹۵ ۱۷۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ارسنجان  ۳۴۳ ۰ ۴۱۲۵ ۹۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ استهبان  ۶۸۰ ۹۴۰ ۲۰۵۱ ۶۱۹۹ ۰ ۰ ۳۸۰۰ ۸۰%
۵ اشكنان  ۱۹۹ ۰ ۴۴۴۰ ۱۲۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ اقليد  ۴۵۳ ۱۹۲۴ ۹۸۰ ۱۳۵۳ ۵۲۰ ۲۱۹۸۶ ۰ ۰
۷ اوز  ۲۹۸ ۴۰۰۰ ۱۴۶۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ بنارويه  ۱۲۸ ۰ ۲۳۷۵ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ جويم  ۱۸۶ ۰ ۲۶۶۷ ۷۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ جهرم  ۱۹۵۴ ۱۰۵۶ ۵۹۵۰ ۱۷۱۸ ۶۶۳ ۱۴۲۸۹ ۰ ۰
۱۱ قطب آباد  ۶۰ ۹۹۳۰ ۷۲۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ حاجي آباد  ۵۲۳ ۲۰۵۲ ۳۲۸۱ ۱۲۴۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ خاوران  ۷۵ ۰ ۱۱۸۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ خرامه  ۱۸۴ ۰ ۱۶۵۰ ۲۹۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ خشت  ۱۰۰ ۰ ۲۰۰ ۱۶۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ خنج  ۳۵۸ ۵۰۷۰ ۱۱۴۶۱ ۲۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ داراب  ۱۰۵۱ ۲۰۹۰ ۴۳۲۰ ۳۲۶۰ ۰ ۲۹۹ ۰ ۰
۱۸ رونيزعليا  ۳۰ ۱۳۳۰ ۸۹۷ ۱۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ زرقان  ۴۵۳ ۳۵۰۰ ۱۵۴۷ ۶۲۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ زاهد شهر  ۱۰۳ ۰ ۱۸۰۰ ۵۵۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ سپيدان  ۲۳۲ ۱۰۱۵۰ ۱۶۸۵ ۵۷۳۰ ۲۱۹ ۶۲۷۱ ۰ ۰
۲۲ سروستان  ۲۷۵ ۰ ۴۳۷۰ ۲۳۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ سعادت شهر ۳۰۷ ۲۷۱ ۲۶۹۵ ۱۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ سوريان  ۱۳۲ ۰ ۳۳۹۰ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ سيدان  ۹۶ ۳۵۰ ۱۰۵۴۸ ۲۲۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶ ششده  ۷۷ ۰ ۱۰۷۰ ۲۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ صغاد  ۲۱۶ ۱۸۱۵ ۲۳۹۷ ۵۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ صفاشهر  ۵۳۸ ۰ ۱۰۹۲۰ ۴۳۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ كارزين ۱۶۱ ۰ ۵۶۰ ۱۸۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ فراشبند  ۵۷۳ ۰ ۲۳۱۷ ۲۹۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ فسا ۱۵۸۷ ۱۷۸۶ ۴۹۴۰ ۶۹۸۵ ۰ ۱۳۵۰۴ ۰ ۰
۳۲ فيروزآباد  ۷۲۷ ۶۶۹۱ ۷۰۳۴ ۲۰۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳ قادرآباد  ۱۶۷ ۰ ۴۰۰ ۸۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ قائميه  ۳۵۸ ۰ ۲۲۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵ قير  ۳۲۶ ۰ ۲۶۱۰ ۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۶ كازرون  ۱۶۷۹ ۲۳۰۲ ۵۶۰۲ ۴۱۵۶ ۲۴۹ ۷۳۷ ۱۷۱۰۰ ۶۰%
۳۷ كنارتخته  ۵۳ ۰ ۵۵۰ ۷۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ كوار  ۵۲۰ ۲۵۸۴ ۳۳۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ گراش  ۷۲۹ ۳۵۰ ۵۲۰ ۲۳۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۰ لامرد  ۱۹۲۴ ۱۵۸۲ ۷۹۰۳ ۱۰۶۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۱ لار  ۱۲۰۱ ۶۰۰۵ ۱۳۵۴۹ ۵۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۲ مرودشت  ۱۷۸۱ ۴۶۶۴ ۸۱۶۵ ۲۲۴۳ ۷۳۹ ۱۱۰۰ ۰ ۰
۴۳ مهر  ۱۹۸ ۱۵۰ ۲۰۶۰ ۳۳۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ ميمند  ۱۳۳ ۰ ۸۳۷ ۲۶۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ نورآباد  ۱۰۰۸ ۱۴۲۱ ۸۲۸۴ ۴۶۶۸ ۰ ۰ ۱۰۸۷۵ ۵۵%
۴۶ نيريز  ۱۴۲۴ ۱۸۲۴ ۷۲۵۰ ۵۹۰ ۰ ۱۹۹۹ ۰ ۰
۴۷ بيرم  ۱۵۷ ۰ ۲۲۲۸ ۱۸۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ سده  ۸۸ ۱۵۰ ۱۱۷۰ ۱۴۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ جنت شهر  ۹۸ ۰ ۰ ۲۰۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ اهل  ۵۷ ۰ ۳۲۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ باب انار  ۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۲ داريون  ۱۱۹ ۱۴۹۶ ۱۱۰۲ ۱۶۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ هرابال  ۱۵۴ ۰ ۳۸۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ ايزدخواست  ۶۹ ۱۵۷۲۰ ۲۸۸۵ ۵۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۱۲۶ ۰ ۷۲۱ ۳۱۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ گله دار  ۱۸۰ ۳۲۰ ۲۴۱۵ ۳۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷ مصيري  ۱۱۵ ۰ ۵۰۶۰ ۲۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ بهمن  ۲۶۵ ۲۱۲۸ ۵۵۷۰ ۷۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ لپوئي  ۷۸ ۳۰۰۰ ۱۵۲۶۶ ۷۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰ نودان ۴۷ ۰ ۱۰۵۰ ۱۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ مشكان ۷۸ ۲۰۰۰ ۹۵۰ ۱۷۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ شهرپير ۱۱۲ ۱۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ وراوي ۴۹ ۰ ۱۱۵۰ ۸۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ بالاده ۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ ايج ۵۴ ۰ ۱۵۹۳ ۱۳۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶ كره اي ۱۲۴ ۰ ۳۰۰۰ ۲۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ دبيران ۱۳۱ ۰ ۱۲۰ ۹۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ سورمق ۱۳۲ ۳۵۰ ۳۰۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ فدامي ۰ ۰ ۰ ۳۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ فيشور ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ امام‌شهر ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ قطرويه ۳۱ ۰ ۵۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ لطيفي ۶۹ ۰ ۴۲۸۶ ۱۰۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ كامفيروز ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵ دهرم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع استان ۲۸۱۶۵ ۱۰۰۵۰۱ ۲۵۱۴۸۳ ۱۳۲۲۹۵ ۲۳۹۰ ۶۰۱۸۵ ۳۱۷۷۵  

 

وضعیت مخازن

رديف   تعداد حجم تعداد حجم تعداد حجم    
  مخازن مخازن مخازن مخازن مخازن مخازن   حجم كل
  فعال ذخيره فعال ذخيره فعال‌خط انتقال فعال خط‌انتقال غير فعال ذخيره غير فعال ذخيره تعداد كل مخازن
  استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد مخازن استاندارد
نام شهر   (مترمکعب)   (مترمکعب)   (مترمکعب) استاندارد (مترمکعب)
۱ آباده  ۵ ۱۷۰۰۰ ۳ ۱۷۰۰۰     ۸ ۳۴۰۰۰
۲ آباده طشك  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۳ ارسنجان  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۴ استهبان  ۲ ۷۵۰۰     ۱ ۱۰۰۰ ۳ ۸۵۰۰
۵ اشكنان  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۶ اقليد  ۴ ۱۷۵۰۰         ۴ ۱۷۵۰۰
۷ اوز  ۲ ۱۰۰۰۰ ۳ ۶۰۰۰     ۵ ۱۶۰۰۰
۸ بنارويه  ۰ ۰         ۰ ۰
۹ جويم  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۱۰ جهرم  ۹ ۲۶۵۰۰         ۹ ۲۶۵۰۰
۱۱ قطب آباد  ۲ ۵۰۰۰         ۲ ۵۰۰۰
۱۲ حاجي آباد  ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۳۵۰۰     ۳ ۶۰۰۰
۱۳ خاوران  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۱۴ خرامه  ۲ ۶۰۰۰         ۲ ۶۰۰۰
۱۵ خشت  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۱۶ خنج  ۲ ۷۵۰۰         ۲ ۷۵۰۰
۱۷ داراب  ۳ ۱۱۲۰۰     ۲ ۵۰۰۰ ۵ ۱۶۲۰۰
۱۸ رونيزعليا  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۱۹ زرقان  ۱ ۵۰۰۰         ۱ ۵۰۰۰
۲۰ زاهد شهر  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۲۱ سپيدان  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۲۲ سروستان  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۲۳ سعادت شهر ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۲۴ سوريان  ۲ ۳۵۰۰         ۲ ۳۵۰۰
۲۵ سيدان  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۲۶ ششده  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۲۷ صغاد  ۱ ۵۰۰۰         ۱ ۵۰۰۰
۲۸ صفاشهر  ۳ ۶۰۰۰         ۳ ۶۰۰۰
۲۹ فتح آباد  ۰ ۰ ۱ ۵۰۰۰     ۱ ۵۰۰۰
۳۰ فراشبند  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۳۱ فسا ۵ ۳۰۰۰۰     ۱ ۱۰۰۰ ۶ ۳۱۰۰۰
۳۲ فيروزآباد  ۳ ۱۳۵۰۰         ۳ ۱۳۵۰۰
۳۳ قادرآباد  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۳۴ قائميه  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۳۵ قير  ۲ ۵۰۰۰ ۱ ۷۰۰۰     ۳ ۱۲۰۰۰
۳۶ كازرون  ۳ ۲۸۰۰۰         ۳ ۲۸۰۰۰
۳۷ كنارتخته  ۰ ۰     ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۸ كوار  ۱ ۲۵۰۰     ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۵۰۰۰
۳۹ گراش  ۳ ۱۶۰۰۰ ۲ ۵۴۰۰     ۵ ۲۱۴۰۰
۴۰ لامرد  ۱ ۵۰۰۰     ۱ ۱۰۰۰ ۲ ۶۰۰۰
۴۱ لار  ۴ ۳۱۰۰۰     ۲ ۷۵۰۰ ۶ ۳۸۵۰۰
۴۲ مرودشت  ۲ ۱۲۵۰۰ ۲ ۱۵۰۰۰     ۴ ۲۷۵۰۰
۴۳ مهر  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۴۴ ميمند  ۲ ۳۵۰۰ ۲ ۴۰۰     ۴ ۳۹۰۰
۴۵ نورآباد  ۵ ۱۲۵۰۰         ۵ ۱۲۵۰۰
۴۶ نيريز  ۳ ۱۸۵۰۰         ۳ ۱۸۵۰۰
۴۷ بيرم  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۴۸ سده  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۴۹ جنت شهر  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۰ اهل  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۱ باب انار  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۲ داريون  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۳ هرابال          ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۴ ايزدخواست              ۰ ۰
۵۵ علامرودشت  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۶ گله دار  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۷ مصيري  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۸ بهمن  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۵۹ لپوئي  ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۶۰ نودان ۰ ۰     ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۱ مشكان ۱ ۱۰۰۰         ۱ ۱۰۰۰
۶۲ شهرپير ۱ ۱۰۰۰ ۲ ۳۵۰     ۳ ۱۳۵۰
۶۳ وراوي             ۰ ۰
۶۴ بالاده     ۱ ۵۰     ۱ ۵۰
۶۵ ايج ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۶۶ کره اي ۱ ۲۵۰۰         ۱ ۲۵۰۰
۶۷ دبيران             ۰ ۰
جمع کل ۱۰۵ ۳۸۵۲۰۰ ۱۹ ۵۹۷۰۰ ۱۱ ۲۵۵۰۰ ۱۳۵ ۴۷۰۴۰۰