مزايده عمومي فروش اقلام ضایعاتی و مخازن فرسوده واقع در شهرهای زرقان ،کوار و اوز

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۴ تیر ۱۴۰۳
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۹ تیر ۱۴۰۳
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۰ تیر ۱۴۰۳
نام بخش برگزار کننده : 
امورقراردادها

مزايده شماره (۱۴۹۰۳/۱۴۰/۰۳د تاریخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۳)
شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد از طريق مزايده عمومي، نسبت به فروش اقلام ضایعاتی و مخازن فرسوده واقع در شهرهای زرقان ،کوار و اوز (طبق مشخصات درج شده در اسناد) اقدام نمايد.
 محل اخذ اسناد : شيراز ، شركت آب و فاضلاب استان فارس (ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي نبش خیابان سبحانی بلوك ۴۰۶ طبقه دوم امور قراردادها تلفن ۵ -۳۸۴۳۵۱۵۲)، و سایت اینترنتی www.abfa-fars.ir
 محل تسليم پيشنهادات : شيراز، شركت آب و فاضلاب استان فارس (ميدان مطهري، ابتداي بلوار قدوسي غربي نبش خیابان سبحانی بلوك ۴۰۶ طبقه اول، واحد دبيرخانه)
 آخرين مهلت خريد و دريافت اسناد مزايده : دو شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
 تاريخ نهايي قبول پيشنهاد قیمت : سه شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
 تاريخ بازگشايي پاكت های پیشنهاد قیمت : چهار شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
 قیمت کل کارشناسی اقلام مزایده ۹.۵۴۹.۰۰۰.۰۰۰ (نه میلیارد و پانصدو چهل و نه میلیون) ریال
 مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع کار : ۹۵۴.۹۰۰.۰۰۰(نهصدو پنجاه و چهار میلیون و نهصد هزار) ريال (به صورت ضمانتنامه بانكي/ یا واریز وجه به حساب شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اخذ شناسه منحصر به فرد معرفی شده در امور مالی شرکت آبفا فارس)
 قيمت اسناد مزایده ۲.۰۰۰.۰۰۰ (دو میلیون) ريال واريز به حساب ( شماره ۰۱۱۱۹۳۰۰۳۲۰۰۸ بانك صادرات با شناسه ۱۳۱۳۲۹۹۰۰۲۴۸۰۵) به نام شركت آب و فاضلاب استان فارس. ارائه معرفی نامه و واریز وجه جهت خرید اسناد الزامی می باشد. واریز وجه جهت خرید اسناد الزامی می باشد (شرکت کنندگانی که اسناد را از طریق سامانه دریافت نمایند لازم است فیش پرداخت وجه معتبر در تاریخ اعلامی، را ضمیمه اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت خود نمایند)
 به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهایی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج گرديده است .
 اين آگهي در سايت اينترنتي www.abfa-fars.ir نيز درج گرديده است .
 نوبت اول آگهي : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ نوبت دوم آگهي : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

(( شركت آب و فاضلاب استان فارس ))

مزایده