خط مشی و ماموریت

شركت آب و فاضلاب استان  فارس   بر آن است تا با بهره‌گيري از منابع انساني كارآمد، فناوري پيشرفته، ساختار اداري و مديريتي اثر بخش و مشاركت مؤثر بخش‌هاي (خصوصي، عمومي و تعاوني) با گسترش آگاهي های عمومي به گونه‌اي عمل نمايد تا آحاد مشتركين در حد استانداردهاي ملي به آب شرب كافي و سالم و امكانات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه بهداشتي فاضلاب دسترسي داشته باشند.