مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات حفر چاه آهکی در منطقه تلخاب و سالاری شهرستان رستم ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت امور مشترکین مناطق جنوب استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت امور مشترکین مناطق شرق استان فارس ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت امور مشترکین مناطق شمال استان فارس ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی برقرسانی به پروژه زیردو شهرستان رستم یک مرحله ای ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰
ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کازرون ( قطعه ۱۹ ) یک مرحله ای ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات حفر کانال و لوله گذاری مجموعه ۲۱ روستا ، قمر بنی هاشم شهرستان خرامه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه عملیات ساخت مخزن ۵۰۰ متر مکعبی مجموعه مورکی شهرستان ممسنی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
• امورخدماتی حوزه معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت در حوزه جنوب استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
• امورخدماتی حوزه معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت درحوزه شمال استان فارس ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
• امورخدماتی حوزه معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت در حوزه شرق استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
• امورخدماتی حوزه معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت در حوزه غرب استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله ای امور مشترکین شامل قرائت کنتور، وصول مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه شمال استان فارس ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي امور مشترکین شامل قرائت کنتور، وصول مطالبات ,شناسایی تخلفات مناطق سه گانه استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله ای امور مشترکین شامل قرائت کنتور، وصول مطالبات و شناسایی تخلفات منطقه جنوب استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱

صفحه‌ها