مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه عملیات حفر چاه آهکی – آبرفتی پروژه امیر حاجیلو شهرستان فسا یک مرحله ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه عملیات حفر چاه آهکی پروژه قادرآباد شهرستان خرمبید ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه اجرای بخشی ازعملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب سپیدان یک مرحله ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژ عملیات تکمیل سوله انبار تصفیه خانه فاضلاب سپیدان یک مرحله ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب فسا یک مرحله ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
ارزیابی کیفی نسبت به انتخاب پيمانكاران واجد شرايط جهت انجام امور مربوط به حراست، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای (ناحیه دو) ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ارزیابی کیفی نسبت به انتخاب پيمانكاران واجد شرايط جهت انجام امور مربوط به حراست، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای (ناحیه یک) یک مرحله ای ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به خرید لوله پلی اتیلن ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به خرید لوله پلی اتیلن پروژه های نهضت ملی مسکن یک مرحله ای ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت پروژ عملیات حفر چاه آبرفتی در شهر بیرم شهرستان لارستان ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت پروژه عملیات اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب بصورت پراکنده در شهر داراب ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت پروژه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در روستای خومه زار شهرستان ممسنی ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت پروژ عملیات تجهیز ، ساخت سکو و تکمیل عملیات برقی ایستگاه پمپاژ مجموعه محمله شهرستان خنج ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به خرید دو دستگاه آشغالگیر دهانه ریز تصفیه خانه فاضلاب شهرکازرون ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت پروژ عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب فسا – نقاط پراکنده ۴ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

صفحه‌ها