مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه جنوب استان فارس ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه شرق استان فارس ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
عملیات امور مشترکین :قرائت کنتور ،وصول مطالبات ،و شناسایی تخلفات منطقه شمال استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
انجام امور خدمات مربوط به حفاظت و اتفاقات شبکه ، تاسیسات ابرسانی ، تجهیزات برقی و مکانیکی در کلیه شهرستانهای استان فارس ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر شهر لپویی ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر آباده یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
باقیمانده کارهای خط انتقال و خطوط اصلی و فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب فیروزآباد (تسهیلات بانک توسعه اسلامی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث مخازن ۱۰۰ + ۱۰۰ + ۲۰۰ متر مکعبی مجموعه فدشکویه و بیشه زرد شهرستان فسا یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و لوله گذاری لوله خط انتقال مجموعه جهان آباد شهرستان خرامه ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و لوله گذاری خط انتقال پروژه دوبنه - مهارلو شهرستان سروستان ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفر چاه آبرفتی چاه شماره ۲ شهرستان مرودشت یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث مخزن بتنی و خرید و لوله گذاری پروژه فتح المبین شهرستان داراب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفر چاه آبرفتی در شهر صفا شهر شهرستان خرمبید ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در روستای شهیدآباد شهرستان بیضاء ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه پهون ( گل باباکان ) شهرستان رستم یک مرحله ای ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

صفحه‌ها