چشـم انداز و اهـداف كلان

در راستای چشم انداز بیست ساله كشور ، شركت آبفا استان فارس نسبت به ترسیم چشم انداز مورد نظر خود به شرح زیر اقدام نموده است :

 1. تأمین و بهره‌برداری از منابع آب سالم و بهداشتی و با استاندارد ملی با پوشش صد در صد جوامع شهری استان فارس.
 2. ایجاد سیستم پایدار تامین آب با در نظر گرفتن شرایط بحرانی برای كلیه جوامع شهری.
 3. بهبود كیفیت آب شرب مشتریان تحت پوشش شركت.
 4. افزایش بهره‌وری منابع آب و حفظ و نگهداشت منابع آب و توسعه پایدار منابع مورد بهره‌برداری شركت.
 5. ارتقاء تكنولوژی ، ایجاد ، توسعه و بهره‌برداری ، تامین ، انتقال و توزیع آب مطابق با روشهای روز دنیا و متناسب با منابع و امكانات كشور .
 6. ارتقاء جمعیت تحت پوشش خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری تا حد متوسط كشوری.
 7. ارتقاء تكنولوژی ایجاد ، توسعه و بهره‌برداری سیستمهای جمع آوری ، تصفیه فاضلاب و دفع پساب همگام با پیشرفتهای روز دنیا متناسب با زیرساختهای موجود كشور.
 8. ارتقاء رضایتمندی مشتریان و ذینفعان.
 9. ارتقاء تكنولوژی خدمات فروش و پس از فروش متناسب با زیرساختهای موجود كشور و همراه با پیشرفتهای روز دنیا.
 10. توسعه و تجهیز منابع مالی شركت در مسیر حذف زیان و ایجاد سوددهی.
 11. ارتقاء فرهنگ و آگاهی عمومی و بهره‌رسانی به جامعه و تامین كنندگان و سایر ذینفعان بنحوی كه درك متقابل و نهادینه نمودن ارزش آب و حفظ محیط زیست و توسعه پایدار آن در جامعه تحت پوشش میسر گردد .
 12. توسعه و بهبود منابع انسانی متناسب با نیازهای تخصصی و رو به رشد شركت و همتراز با دانش روز.
 13. توسعه و بهبود روشهای تعمیر و نگهداری هم تراز با روشهای روز دنیا و بهره‌گیری حداكثر از توان موجود در سطح كشور.
 14. ارتقاء و بهبود مدیریت و فرایندهای عملیاتی ، اداری ، پشتیبانی و مهندسی و توسعه و دستیابی به جایزه ملی كیفیت و تعالی سازمانی.