عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۷

وضعيت شركت در پايان شهریور سال ۱۳۹۷

رديف عنوان واحد جمع کل
الف - بخش آب
۱ جمعيت قلمرو شهری نفر ۱۹۹۱۵۵۷
۲ جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب  شهری نفر ۱۶۷۹۰۹۵
۳ جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب  شهری نفر ۳۱۲۴۶۲
۴ درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهری درصد ۱۰۰.۰
۵ تعداد كل شهر ها شهر ۸۲
۶ تعداد شهر های تحت پوشش شهر ۸۱
۷ تعداد مشترکین آب خانگي فقره ۵۶۲۵۸۴
۸ تعداد مشترکین آب غیر خانگي فقره ۱۱۷۸۵۶
۹ تعداد کل مشترکين آب فقره ۶۸۰۴۴۰
۱۰ تعداد آحاد آب  خانگي واحد ۵۶۰۱۹۱
۱۱ تعداد آحاد آب غیر خانگي واحد ۱۱۷۴۵۶
۱۲ تعداد کل آحاد آب واحد ۶۷۷۶۴۷
۱۳ درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض  درصد ۴۵
۱۴ تعداد كل چاه ها حلقه ۷۱۳
۱۵ تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري حلقه ۴۲۴
۱۶ تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري دهنه ۱۱
۱۷ تعداد قنات های در مدار بهره برداري رشته  
۱۸ حداکثر ظرفيت منابع  تأمين آب ميليون متر مکعب درسال ۱۰۴.۴۶۶
۱۹ حجم آب سطحی ميليون متر مکعب در سال ۱۳.۸۲۹
۲۰ حجم آب زیرزمینی ميليون متر مکعب در سال ۸۰.۲۸۸
۲۱ حجم كل آب توليدی ميليون متر مکعب در سال ۹۴.۱۱۷
۲۲ حجم فروش آب خانگي ميليون متر مکعب در سال ۵۱.۴۱۶
۲۳ حجم فروش آب غیرخانگي ميليون متر مکعب در  سال ۱۸.۲۸۹
۲۴ حجم کل فروش آب ميليون متر مکعب در سال ۶۹.۷۰۵
۲۵ آب بدون درآمد درصد ۲۵.۹۳۸
۲۶ متوسط مصرف هر مشترک خانگی لیتر در شبانه روز ۴۹۱
۲۷ متوسط مصرف هر واحد خانگی لیتر در شبانه روز ۴۹۳
۲۸ (درآمدهای آب بها (جاری هزار ریال ۱۶۶۶۹۵۷۹۶۹۰
۲۹ (حق انشعاب آب (سرمایه ای هزار ریال ۶۵۹۹۳۲۹۵۷
۳۰ طول شبکه توزيع آب کيلومتر ۶۹۸۴.۱۷۱
۳۱ اصلاح و بازسازی شبکه توزيع آب  کيلومتر ۳۶.۹۷۵
۳۲ طول خطوط انتقال آب کیلومتر ۲۳۲۳.۸۴۴
۳۳ اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب  کيلومتر ۰.۲
۳۴ تعداد كل مخازن باب ۳۳۶
۳۵ حجم کل مخازن متر مکعب ۶۲۰۴۰۰
۳۶ تعداد مخازن در مدار  بهره برداري باب ۲۴۲
۳۷ حجم مخازن در مدار بهره برداري متر مکعب ۵۶۵۸۱۵
۳۸ تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري ايستگاه ۲۷
۳۹ ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري هزار مترمکعب درشبانه روز ۱۷۵
۴۰ تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری واحد ۱
۴۱ ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  هزار متر مكعب در شبانه روز ۵۱.۸۴۱
۴۲ ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب هزار متر مكعب در شبانه روز ۷۷.۷۵۹
۴۳ تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا مدول  
۴۴ ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا هزار متر مكعب در شبانه روز ۰.۰
۴۵ تعداد آزمايشگاه هاي آب واحد ۹
۴۶ تاسیسات کلرزنی گازی دستگاه  
۴۷ تاسیسات کلرزنی مایعی دستگاه  
۴۸ تاسیسات کلرزنی دستی مورد  
۴۹ نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی نفر  
۵۰ نيروي انساني مامور به خدمت نفر  
۵۱ نیروی انسانی خدماتی نفر  
ب - بخش فاضلاب
۱ جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری نفر ۱۷۶۵۹۵
۲  درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری درصد ۱۰.۵۱۷
۳ تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب شهر ۷
۴ تعداد مشترکین فاضلاب  خانگي فقره ۴۶۷۶۵
۵ تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي فقره ۳۵۴۶
۶ تعداد کل مشترکين فاضلاب فقره ۵۰۳۱۱
۷ تعداد آحاد فاضلاب خانگي واحد ۴۶۷۶۵
۸ تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي واحد ۳۵۴۶
۹ تعداد کل آحاد فاضلاب واحد ۵۰۳۱۱
۱۰ حجم فاضلاب جمع آوري شده متر مکعب درشبانه روز ۲۶۵۹۷
۱۱ (کارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاری هزار ریال ۴۰۸۹۶۲۳۵۶۹
۱۲ (حق انشعاب فاضلاب (سرمایه ای هزار ریال ۷۷۳۵۸۵۰۰
۱۳ طول شبکه جمع آوري فاضلاب  کيلومتر ۹۳۱.۹۵
۱۴ اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب  کيلومتر ۰.۰
۱۵ طول خطوط انتقال فاضلاب کيلومتر ۵۸.۳۴۴
۱۶ اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب  کيلومتر ۰.۰
۱۷ تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری واحد ۲
۱۸ ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز ۱۵.۹۸۶
۱۹ ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز ۳۰.۰۹۹
۲۰ تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا مدول ۶
۲۱ ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا هزار متر مكعب در شبانه روز ۵۶.۱۷۴
۲۲ تعداد آزمايشگاه فاضلاب واحد  
۲۳ تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب واحد ۴