عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۵

وضعيت شركت در پايان سال ۱۳۹۵

بخش آب

رديف شرح واحد مقدار

۱

جمعيت تحت پوشش آب شهري شرکت آبفا فارس

نفر

۱۸۱۸۱۹۳

۲

تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت

شهر

۸۱

۳

تعداد انشعابات آب

فقره

۶۵۸۷۷۰

۴

حداکثر ظرفيت تامين آب

متر مکعب در روز

۷۲۲۰۰۰

۵

تعداد کل چاه ها

حلقه

۶۹۰

۶

تعداد چاه هاي فعال

حلقه

۴۳۰

۷

حجم مخازن آب استاندارد

متر مکعب

۵۱۸۰۸۰

۸

طول خطوط انتقال آب

کيلومتر

۲۳۱۷

۹

طول شبکه توزيع آب

کيلومتر

۶۹۲۳

۱۰

تعداد آزمايشگاه هاي آب

واحد

۹

۱۱

تعداد تصفيه خانه هاي آب

واحد

۱

۱۲

ظرفيت تصفيه خانه هاي آب

متر مکعب در روز

۵۱۸۴۰

۱۳

تعداد کلرزن هاي مايعي

دستگاه

۴۶

۱۴

تعداد کلرزن هاي گازي

دستگاه

۹۸

۱۵

تعداد نيروي انساني شاغل

نفر

۹۰۰

 

بخش فاضلاب

رديف شرح واحد مقدار

۱

جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب

نفر

۱۵۲۵۲۰

۲

تعداد انشعابات فاضلاب

فقره

۴۶۴۴۸

۳

طول خطوط وشبکه هاي فاضلاب بزرگتر از ۲۰۰ ميليمتر

کيلومتر

۷۹۲

۴

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب

واحد

۲

۵

ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب

متر مکعب

۳۰۱۰۰

۶

تعداد آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب

واحد

۴

۷

تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب

شهر

۷

 


جدول ۱

رديف  نام شهر/اداره تعداد چاه هاي حفر شده (حلقه) تعداد چاه هاي حفر مجدد {کف شکنی} (حلقه) تعداد چاه هاي تجهيز شده (حلقه) آبدهي چاه هاي تجهيز شده (ليتربرثانيه) تعداد مخازن ساخته شده (دستگاه) حجم مخازن ساخته شده (مترمكعب) تعداد مخازن در دست [برنامه] ساخت (دستگاه) حجم مخازن در دست [برنامه] ساخت  (مترمكعب) پيشرفت فيزيكي مخازن تا پايان دوره (درصد)
۱ آباده ۰ ۰ ۱ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ آباده طشك ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ارسنجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ استهبان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ اشكنان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ اقليد ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ امام شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ اهل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ اوز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ايج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ايزدخواست ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۴۹%
۱۲ باب انار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ بالاده ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ بنارويه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ بهمن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ بيرم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ جنت شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ جهرم ۴ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰%
۱۹ جويم ۱ ۰ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ حاجي آباد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ حسامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲ خاوران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ خرامه ۰ ۰ ۱ ۱۸ ۰ ۰ ۱ ۵۰۰ ۹۵%
۲۴ خشت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ خنج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶ داراب ۰ ۰ ۱ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ داريون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ دبيران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ دهرم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۹۵%
۳۰ رونيز عليا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ زاهدشهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۲ زرقان ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳ سپیدان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۲۸%
۳۴ سده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵ سروستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۶ سعادت شهر ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷ سورمق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ سوريان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۱۹%
۳۹ سيدان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۲۸%
۴۰ ششده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۱ شهرپير ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۲ صغاد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۳ صفاشهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ علامرودشت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ عماده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۶ فدامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷ فراشبند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ فسا ۲ ۰ ۲ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ فيروزآباد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ قادرآباد ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ قائميه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۷۳%
۵۲ قطب آباد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ قطرويه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ قير و افزر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۲۳%
۵۵ كـارزين ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶ كازرون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷ كامفيروز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ كره اي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ كنارتخته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰ كوار ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ كوهنجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۰۰۰ ۳۲%
۶۲ گراش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ گله دار ۰ ۰ ۱ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ لار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ لامرد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶ لپوئي ۰ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ لطيفي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ مرودشت ۱ ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ مشكان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ مصيري ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۳۷%
۷۱ مهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ ميمند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ نودان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ نورآباد ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰%
۷۵ ني ريز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶ هرابال ۲ ۰ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۷ هماشهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۸ وراوي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  جـمـع ۱۳ ۳ ۱۲ ۲۲۲ ۲ ۱۶۰۰ ۱۰ ۱۹۵۰۰ %

 

جدول ۲

رديف  نام شهر  واگذاري انشعاب  جديد آب (فقره) طول خطوط انتقال اجرا شده آب (متر) طول توسعه شبكه توزيع آب (متر) طول اصلاح و ترميم خطوط و شبكه آب (متر)  واگذاري انشعاب  جديدفاضلاب (فقره) طول خطوط فاضلاب اجرا شده (متر) حجم تصفيه‌خانه هاي فاضلاب در‌دست ساخت (مترمكعب در‌شبانه‌روز) پيشرفت فيزيكي ساخت تصفيه خانه‌هاي فاضلاب تا‌پ ايان دوره (درصد)
۱ آباده ۵۲۷ ۱۹۶۰ ۳۸۳۶ ۱۵۸۱ ۰ ۰ ۰ %
۲ آباده طشك ۴۴ ۰ ۵۹ ۱۲۳۵۳ ۰ ۰ ۰ %
۳ ارسنجان ۱۱۴ ۰ ۴۶۰ ۴۲۰ ۰ ۰ ۰ %
۴ استهبان ۱۷۶ ۰ ۵۳۴ ۱۴۳۰ ۲۵۰ ۱۱۷۹۰ ۳۸۰۰ ۹۵%
۵ اشكنان ۱۱۵ ۰ ۰ ۱۵۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۶ اقليد ۳۹۷ ۰ ۱۲۷۰ ۲۸۳ ۵۱۵ ۰ ۰ %
۷ امام شهر ۴۵ ۰ ۰ ۹۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۸ اهل ۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۹ اوز ۹۶ ۰ ۷۵۰ ۶۵۰ ۰ ۰ ۰ %
۱۰ ايج ۳۱ ۰ ۰ ۱۵۰ ۰ ۰ ۰ %
۱۱ ايزدخواست ۲۷ ۰ ۸۰ ۴۵ ۰ ۰ ۰ %
۱۲ باب انار ۹۶ ۰ ۱۲۷ ۵۶۴ ۰ ۰ ۰ %
۱۳ بالاده ۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۱۴ بنارويه ۶۲ ۰ ۰ ۱۱۰ ۰ ۰ ۰ %
۱۵ بهمن ۴۱ ۰ ۲۲۵ ۸۸۵ ۰ ۰ ۰ %
۱۶ بيرم ۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۱۷ جنت شهر ۸۳ ۰ ۱۴۸ ۱۱۹۰ ۰ ۰ ۰ %
۱۸ جهرم ۱۲۴۳ ۱۰۰۰ ۵۰۳۸ ۵۹۵ ۳۲۹ ۱۸۰۰ ۰ %
۱۹ جويم ۷۰ ۰ ۰ ۸۷۶ ۰ ۰ ۰ %
۲۰ حاجي آباد ۱۸۹ ۰ ۹۳۵ ۲۲ ۰ ۰ ۰ %
۲۱ حسامي ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۲۲ خاوران ۷۸ ۰ ۱۷۰ ۱۴۷ ۰ ۰ ۰ %
۲۳ خرامه ۱۶۶ ۰ ۳۶۲۷ ۱۱۵ ۰ ۰ ۰ %
۲۴ خشت ۶۶ ۰ ۷۹۴ ۶۱ ۰ ۰ ۰ %
۲۵ خنج ۲۶۷ ۰ ۳۲۴۱ ۱۹۲۸ ۰ ۰ ۰ %
۲۶ داراب ۶۰۳ ۱۷۴۳ ۰ ۲۸۱۰ ۰ ۰ ۰ %
۲۷ داريون ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۲۸ دبيران ۶۳ ۰ ۰ ۱۲۶۹ ۰ ۰ ۰ %
۲۹ دهرم ۲۳ ۰ ۱۹۸ ۱۶۳۰ ۰ ۰ ۰ %
۳۰ رونيز عليا ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۳۱ زاهدشهر ۴۸ ۰ ۴۵۵ ۲۸۰ ۰ ۰ ۰ %
۳۲ زرقان ۴۳۸ ۳۳۰ ۱۶۹۶ ۷۰ ۰ ۰ ۰ %
۳۳ سپیدان ۲۴۶ ۰ ۴۲۵۰ ۸۳۰ ۱۸۰ ۱۳۳۰ ۰ %
۳۴ سده ۸۱ ۰ ۰ ۱۸۵ ۰ ۰ ۰ %
۳۵ سروستان ۱۰۳ ۰ ۰ ۵۷۳ ۰ ۰ ۰ %
۳۶ سعادت شهر ۱۰۳ ۷۳۱ ۲۲۸۱ ۸۵۷ ۰ ۰ ۰ %
۳۷ سورمق ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۳۸ سوريان ۹۱ ۰ ۹۸ ۱۹۲۵ ۰ ۰ ۰ %
۳۹ سيدان ۱۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۰ ششده ۱۸ ۱۶۶۸ ۲۰۰ ۱۶۶۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۱ شهرپير ۴۴ ۰ ۰ ۲۶۹۸ ۰ ۰ ۰ %
۴۲ صغاد ۷۴ ۰ ۵۲۴ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۳ صفاشهر ۲۱۴ ۰ ۱۲۸ ۷۳۵ ۰ ۰ ۰ %
۴۴ علامرودشت ۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۵ عماده ۳۳ ۰ ۰ ۴۹۹۸ ۰ ۰ ۰ %
۴۶ فدامي ۲ ۰ ۰ ۱۵۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۷ فراشبند ۲۲۶ ۰ ۱۱۱۹ ۱۲۴۰ ۰ ۰ ۰ %
۴۸ فسا ۸۵۸ ۱۶۹۸ ۲۷۰۵ ۴۸۳۶ ۰ ۳۹۹۰ ۰ %
۴۹ فيروزآباد ۸۷۳ ۱۲۹۹ ۳۰۶۰ ۵۳۲ ۰ ۰ ۰ %
۵۰ قادرآباد ۱۲۰ ۰ ۹۹ ۴۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۱ قائميه ۲۶۰ ۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۲ قطب آباد ۲۳ ۰ ۰ ۳۸۸ ۰ ۰ ۰ %
۵۳ قطرويه ۱۸ ۰ ۱۴۸ ۵۸۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۴ قير و افزر ۱۹۴ ۵۲۵۷ ۰ ۱۱۱۹ ۰ ۰ ۰ %
۵۵ كـارزين ۵۴ ۰ ۰ ۱۹۹۵ ۰ ۰ ۰ %
۵۶ كازرون ۱۱۱۲ ۰ ۳۱۱۴ ۱۱۷۰ ۲۹۹ ۱۰۰۰ ۱۷۱۰۰ ۷۷%
۵۷ كامفيروز ۶ ۱۵۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۸ كره اي ۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۵۹ كنارتخته ۳۴ ۰ ۲۷۸ ۶۲۰ ۰ ۰ ۰ %
۶۰ كوار ۲۱۶ ۰ ۰ ۷۵۵ ۰ ۰ ۰ %
۶۱ كوهنجان ۱۵ ۰ ۰ ۱۵۰۶ ۰ ۰ ۰ %
۶۲ گراش ۷۷۱ ۰ ۴۱۸۳ ۵۸۸۳ ۰ ۰ ۰ %
۶۳ گله دار ۲۷۰ ۰ ۰ ۵۷۹۲ ۰ ۰ ۰ %
۶۴ لار ۷۶۶ ۰ ۵۷۰۸ ۲۸۳۱ ۰ ۰ ۰ %
۶۵ لامرد ۵۳۹ ۲۴۶۲ ۷۵۷۴ ۷۲۷۶ ۰ ۰ ۰ %
۶۶ لپوئي ۱۲۰ ۰ ۲۷۴۷ ۶۱ ۰ ۰ ۰ %
۶۷ لطيفي ۵۷ ۰ ۸۰۵ ۱۵۰۵ ۰ ۰ ۰ %
۶۸ مرودشت ۱۳۰۶ ۰ ۵۷۵۳ ۱۷۹۷ ۷۳۸ ۰ ۰ %
۶۹ مشكان ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۷۰ مصيري ۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۷۱ مهر ۱۵۹ ۰ ۰ ۷۱۹۲ ۰ ۰ ۰ %
۷۲ ميمند ۱۲۲ ۱۳۹۸ ۳۰۲ ۲۱۱۸ ۰ ۰ ۰ %
۷۳ نودان ۱۶ ۰ ۱۰۰ ۱۱۰۰ ۰ ۰ ۰ %
۷۴ نورآباد ۸۵۹ ۷۰۰ ۳۸۲۰ ۱۵۱۴ ۰ ۱۱۰۰ ۱۰۸۷۵ ۸۵%
۷۵ ني ريز ۳۹۴ ۱۰۳۵ ۲۲۰۰ ۱۲۰۳ ۰ ۲۲۵۰ ۰ %
۷۶ هرابال ۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۷۷ هماشهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ %
۷۸ وراوي ۷۲ ۰ ۰ ۵۸۹۲ ۰ ۰ ۰ %
  جـمـع ۱۶۳۱۶ ۲۲۸۷۹ ۷۵۱۳۹ ۱۰۷۸۳۰ ۲۳۱۱ ۲۳۲۶۰ ۳۱۷۷۵ %
 

وضعیت مخازن

ردیف نام شهر تعداد مخازن‌ فعال ‌ذخيره استاندارد حجم مخازن فعال ذخيره‌ استاندارد (مترمكعب) تعداد مخازن‌ فعال ‌خط انتقال حجم مخازن فعال خط انتقال (مترمكعب) تعداد مخازن غيرفعال ذخيره و خط انتقال استاندارد حجم مخازن‌ غيرفعال‌ ذخيره و خط انتقال استاندارد (مترمكعب) تعدادكل مخازن حجم كل مخازن (مترمكعب)
۱ آباده ۵ ۱۷۰۰۰ ۳ ۱۷۰۰۰ ۰ ۰ ۸ ۳۴۰۰۰
۲ آباده‌طشك ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۳ ارسنجان ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴ استهبان ۲ ۷۵۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰ ۳ ۸۵۰۰
۵ اشكنان ۲ ۴۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴۵۰۰
۶ اقليد ۴ ۱۷۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱۷۵۰۰
۷ امام‌شهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ اهل ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۹ اوز ۲ ۱۰۰۰۰ ۳ ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۵ ۱۶۰۰۰
۱۰ ايج ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۱ ايزدخواست ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ باب‌انار ۲ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰
۱۳ بالاده ۰ ۰ ۱ ۵۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰
۱۴ بنارويه ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۵ بهمن ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۶ بيرم ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۷ جنت‌شهر ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۱۸ جهرم ۹ ۲۶۵۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱۵۰۰ ۱۰ ۲۸۰۰۰
۱۹ جويم ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۰ حاجي‌آباد ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۳۵۰۰ ۰ ۰ ۳ ۶۰۰۰
۲۱ حسامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲ خاوران ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۳ خرامه ۲ ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۶۰۰۰
۲۴ خشت ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۵ خنج ۲ ۷۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۷۵۰۰
۲۶ داراب ۴ ۱۳۷۰۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۵ ۱۶۲۰۰
۲۷ داريون ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۲۸ دبيران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ دهرم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ رونيز ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۱ زاهدشهر ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۲ زرقان ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۲ ۷۵۰۰
۳۳ سپیدان ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۴ سده ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۵ سروستان ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۳۶ سعادت‌شهر ۲ ۴۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴۰۰۰
۳۷ سورمق ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰۰۰
۳۸ سوريان ۲ ۳۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳۵۰۰
۳۹ سيدان ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴۰ ششده ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴۱ شهرپير ۱ ۱۰۰۰ ۲ ۳۵۰ ۰ ۰ ۳ ۱۳۵۰
۴۲ صغاد ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵۰۰۰
۴۳ صفاشهر ۳ ۶۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۶۰۰۰
۴۴ علامرودشت ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۴۵ عماده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۶ فدامی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷ فراشبند ۲ ۵۰۰۰ ۱ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۳ ۶۰۰۰
۴۸ فسا ۵ ۳۰۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰ ۶ ۳۱۰۰۰
۴۹ فيروزآباد ۴ ۱۸۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱۸۵۰۰
۵۰ قادرآباد ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۱ قائميه ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۲ قطب‌آباد ۲ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰
۵۳ قطرويه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ قير ۲ ۵۰۰۰ ۱ ۷۰۰۰ ۰ ۰ ۳ ۱۲۰۰۰
۵۵ كارزين ۱ ۲۵۰۰ ۱ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۲ ۷۵۰۰
۵۶ كازرون ۳ ۲۸۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲۸۰۰۰
۵۷ كامفيروز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ كره اي ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۵۹ كنارتخته ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۰ كوار ۲ ۵۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۰۰۰
۶۱ كوهنجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ گراش ۳ ۱۶۰۰۰ ۱ ۵۰۰۰ ۱ ۴۰۰ ۵ ۲۱۴۰۰
۶۳ گله‌دار ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۶۴ لار ۶ ۳۸۵۰۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰ ۷ ۴۱۰۰۰
۶۵ لامرد ۵ ۴۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴۱۰۰۰
۶۶ لپوئي ۲ ۷۵۰۰ ۲ ۵۸۰ ۰ ۰ ۴ ۸۰۸۰
۶۷ لطيفي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ مرودشت ۱ ۱۰۰۰۰ ۱ ۵۰۰۰ ۲ ۱۲۵۰۰ ۴ ۲۷۵۰۰
۶۹ مشكان ۱ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۰۰۰
۷۰ مصيري ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۷۱ مهر ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۷۲ ميمند ۲ ۳۵۰۰ ۲ ۴۰۰ ۰ ۰ ۴ ۳۹۰۰
۷۳ نودان ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۷۴ نورآباد ۵ ۱۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱۲۵۰۰
۷۵ نيريز ۳ ۱۸۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱۸۵۰۰
۷۶ هرابال‌بيضا ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
۷۷ هماشهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۸ وراوي ۱ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰
  جمع ۱۲۴ ۴۶۷۲۰۰ ۲۰ ۵۰۸۸۰ ۱۰ ۲۶۴۰۰ ۱۵۴ ۵۴۴۴۸