معرفی و تاريخچه شركت آبفا استان فارس

شركت آب وفاضلاب استان فارس(سهامي خاص)درتاريخ ۰۲/۰۵/۱۳۷۰ تحت شماره ۴۶۱۵ دراداره ثبت شركتهاي شهرستان شيراز به ثبت رسيده ودرهمان تاريخ باانتقال اموال ودارائيها وتاسيسات آب مشروب وتاسيسات دفع فاضلاب ازشركتهاودستگاههاي قبل به استناد ماده يك قانون تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب مصوب۱۱/۱۰/۱۳۶۹ آغاز بكار نمود.
فعاليت اصلي شركت طبق اساسنامه عبارتست از ايجادوبهره برداري ازتاسيسات مربوط به توزيع آب شهري وهمچنين جمع آوري وانتقال وتصفيه فاضلاب درداخل محدوده قانوني شهرهاي استان مي باشدوتوسط هيئت مديره منتخب مجامع عمومي اداره مي شود.
قابل توجه اينكه شركت آب وفاضلاب استان فارس درادامه فعاليت دستگاه آب شيراز كه طبق وقفنامه مرحوم حاج محمدنمازي بنام دستگاه آب شيراز موقوفه نمازي تشكيل ودرپي آن درسال۱۳۳۲ رسما"بصورت موقوفه تاسيس گرديد.براساس تصميمات متخذه دراستانداري فارس اموردستگاه مذكور كه درمالكيت سازمان اوقاف بودتوسط سازمان آب منطقه اي فارس اداره مي شد.درپايان مهرماه ۱۳۶۵ كليه اموال دستگاه آب به سازمان آب منطقه اي فارس تحويل گرديد.
درتاريخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۹ شركت ديگري تحت عنوان شركت سهامي آب وفاضلاب شهرشيرازبموجب دستور معاونت واحد آب وزارت نيروتشكيل يافت كه با ايجاد شركت آب وفاضلاب استان فارس رسما" منحل وموضوع انحلال نيزطي روزنامه رسمي به اطلاع عموم رسيد.

شركت آبفا استان فارس در اولين مراحل فعاليت خود ، مساعي خويش را بر تحويل و زير پوشش گرفتن ادارات و دوائر آب شهرهاي استان كه تا قبل از آن غالبا" به عنوان جزئي از شهرداري ها عمل مي نمودند ، متمركز نمود .
درتاريخ ۰۱/۱۰/۷۶ شركت آب وفاضلاب شيرازبا سرمايه گذاري اين شركت در۸۸% سهام آن تاسيس وبراساس صورتجلسه مورخ۱۶/۱۰/۷۶ موضوع تفكيك دوشركت به تصويب مديران عامل ونمايندگان ومعاونت محترم وزير نيرو رسيد.هم اينك ۸۰ شهر تحت پوشش شركت ميباشد.