نوع فعالیت و سیاست های شرکت

نوع فعاليت

ايجاد و بهره برداری از تاسيسات تقسيم و توزيع آب شهري و تاسيسات مرتبط با جمع آوري –انتقال و تصفيه فاضلاب

سیاست ها

الف - بهره برداري از تاسيسات مرتبط با تأمین و توزيع آب شهري بعد از آبگير نظير تصفيه خانه ها – ايستگاههاي پمپاژ – خطوط انتقال – منابع چاهها- سيستمهاي كنترل و شبكه هاي توزيع .

ب – بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب – تصفيه خانه ها و ايستگاههاي پمپاژ مربوطه .

ج – اجراي شبكه هاي مربوط به توزيع آب شهري .

د – اجراي طرحهاي جمع آوري – انتقال و تصفيه فاضلاب .

ه – اجراي طرحهاي تأمین و انتقال آب با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب

و – سرمايه گذاري و مشاركت در موسسات و شركتهايي كه با اهداف و وظائف شركت مرتبط باشد بمنظور ارتقاء كيفي و كمي فعاليتهاي شركت .

ز – انجام امور تحقيقاتي – آموزشي در راستاي اهداف شركت و هماهنگ با برنامه ريزي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور