عملکرد شرکت تا مهر ماه ۱۴۰۰

 
الف - بخش آب
 جمع  روستا  شهر  واحد  عنوان رديف
 
- ۲۲۰۷ ۱۰۹ شهر/ روستا تعداد شهر/ روستا های تحت‌پوشش ۱
۳۰۵۹۶۰۵ ۱۰۷۸۲۲۲ ۱۹۸۱۳۸۳ نفر جمعیت تحت پوشش ۲
- ۸۴/۶ ۱۰۰.۰ درصد درصد جمعيت تحت پوشش آب ۳
۱۰۸۷۵۶۲ ۳۳۴۲۱۶ ۷۵۳۳۴۶ فقره تعداد کل مشترکين آب ۴
- ۷۸/۷۹ ۱۰۰ درصد شاخص بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم ۵
۱۱۸۹ ۷۱۵ ۴۷۴ حلقه تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري ۶
۱۰۸ ۹۴ ۱۴ رشته/ دهنه تعداد سایر منابع زیرزمینی(چشمه و قنات) ۷
۲۳۳/۶۴۶ ۹۰/۸۷۷ ۱۴۲/۷۶۹ ميليون متر مکعب در سال  ظرفیت تولید از منابع زیرزمینی ۸
۵۰/۶۲۸ ۱۸/۸۷۶ ۳۱/۷۵۲ ميليون متر مکعب در سال  ظرفیت تولید از منابع سطحی ۹
۲۸۴/۲۷۴ ۱۰۹/۷۵۳ ۱۷۴/۵۲۱ ميليون متر مکعب در سال  ظرفیت کل تولید آب ۱۰
۲۰۴/۲۶۶ ۷۸/۷۷۶ ۱۲۵/۴۹۰ ميليون متر مکعب در سال حجم کل فروش آب ۱۱
- ۲۸/۳ ۲۸/۱ درصد آب بدون درآمد ۱۲
۲۰۰۵۲ ۱۲۱۰۱ ۷۹۵۱ کيلومتر طول شبکه توزيع آب ۱۳
۱۰۱۱۴ ۷۳۷۴ ۲۷۴۰ کیلومتر طول خطوط انتقال آب ۱۴
۱۷۰۱ ۱۵۱۰ ۱۹۱ باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري ۱۵
۷۹۱۱۲۳ ۲۵۹۲۸۳ ۵۳۱۸۴۰ متر مکعب حجم مخازن در مدار بهره برداري ۱۶
۳ ۰ ۳ واحد تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری ۱۷
۸۶ ۰ ۸۶ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  ۱۸
یک باب تصفیه خانه خط آبرسانی نیز در شهرستان فسا در دست تجهیز است
ب - بخش فاضلاب
 جمع  روستا  شهر  واحد  عنوان رديف
 
۲۱ ۸ ۱۳ شهر/ روستا تعداد شهر/ روستا های داراي طرح اجرایی فاضلاب ۱۹
۱۰ ۱ ۹ شهر/ روستا تعداد شهر/ روستا هاي داراي انشعاب فاضلاب ۲۰
۱۹۳۶۵۰ ۱۴۰۰ ۱۹۲۲۵۰ نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب ۲۱
۱۱ ۰ ۱۱.۴ درصد  درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب ۲۲
۵۹۷۶۵ ۳۵۰ ۵۹۴۱۵ فقره تعداد کل مشترکين فاضلاب ۲۳
۲۷۴۷۲ ۱۸۰ ۲۷۲۹۲ متر مکعب درشبانه روز حجم فاضلاب جمع آوري شده ۲۴
۱۱۹۶ ۸۱ ۱۱۱۵ کيلومتر طول شبکه جمع آوري فاضلاب  ۲۵
۶۸ ۵ ۶۳ کيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب ۲۶
۹ ۳ ۶ واحد تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری ۲۷
۴۱/۲۰۰ ۰/۲۰۰ ۵۵/۱۰۰ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب ۲۸
۶۰/۴۳۵ ۰/۵۶۰ ۵۹/۸۷۵ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب ۲۹
۵ ۰ ۵ مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا ۳۰
۵۵/۵۰۰ ۰ ۵۵/۵۰۰ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا ۳۱
۲۷ ۱۹ ۸ واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب ۳۲
گروه آمار- دفتر برنامه ریزی و بودجه