مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۶۰۰/۱۶۷۹۳ - ۹۹/۰۴/۳۱ درح شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۴۱ در خصوص خرید بیست دستگاه کانکس یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۱۶۰۰/۱۶۷۸۹ - ۹۹/۰۴/۳۱ درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۳۷ در خصوص خرید لوله مانسمان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
پروژه اصلاح خط خروجی مخزن جدیدالاحداث شهر قیر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در روستای هنگام شهرستان قیر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله مانسمان ۴ اینچ به شماره ۶۰۰/۱۵۵۵۲ - ۹۹/۰۴/۲۶ درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۱ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
احداث مخزن بتنی مجموعه تخت سنگ سپیدان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
پروژه اجرای ساخت و تجهیز ایستگاه پمپاژ و خرید و لوله گذاری در جمسی هیربدان داراب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان مرودشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی تکجدار دو مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی تکجدار دو مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی و بهره برداری اولیه پکیج تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر لپویی دو مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان لار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
پروژه احداث مخزن بتنی مجموعه محرم (بریو و کندور) شهر لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه ۲۱ روستای کربال خرامه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
پروژه احداث مخزن بتنی زین آباد داراب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

صفحه‌ها