مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نصب راه اندازی و آموزش دو دستگاه سوییچ نکسوس و یکدستگاه Data Domain به شماره ۶۰۰/۱۰۶۲ - ۹۹/۰۲/۰۸ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
پروژه اجرای سپتیک و بخشی از خطوط فاضلابرو و انشعابات پراکنده شهر نورآباد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
برون سپاری بهره برداری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ایستگاههای پمپاژ و خط انتقال مجموعه آبرسانی به لارستان یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی خط محرم به لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
ترمیم و مرمت جاده دسترسی به محل چاه در شهر قیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
پروزه حفر یک حلقه چه آهکی در شهر خرامه یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی امورآبفا شهرهای کازرون و خشت یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
برون سپاری بهره برداری نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آبرسانی به لارستان یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
برون سپاری عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی خط محرم به لامرد مهر وراوی و حوزه عملکرد امور آبفا شهر لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهرسپیدان یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
اجرای سپتیک و بخشی از خطوط فاضضلابرو و انشعابات پراکنده نواحی شهر نورآباد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
قرائت کنتور و توزیع قب آب بها و امور مشترکین آبفا در شهرهای نی ریز داراب و... یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر داراب پیمان ۱۰ یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی امور آبفا شهرهای فیروزآباد و میمند یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا در شهرهای مختلف استان یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

صفحه‌ها