مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
پروژه اصلاح خط خروجی مخزن جدید الا حداث شهر قیر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
پروژه احداث مخزن بتنی مجموعه هرم (لاغران)لار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
پروژه احداث مخزن بتنی تخت سنگ سپیدان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پروژه اجرای ساخت و تجهیز ایستگاه پمپاژ و خرید و لوله گذاری در جمسی هیربدان داراب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پروژه اجرای شبکه فاضلاب قطعه ۱۷ شهرستان کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
پوژه خرید و لوله گذاری مجموعه دز کرد اقلید یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
پروژه حفر یک حلقه چاه آهکی محمد آباد (خرم آباد) جهرم یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
پروژه حفر یک حلقه چاه آهکی دزکرد اقلید یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه قدمگاه ارسنجان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
پروژه حفر یک حلقه چاه آبرفتی - آهکی مارنی - آهکی خفری سپیدان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه دهنو کهنویه لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه دهنو کهنویه لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
خرید و لوله گذاری مجموعه آب پرده شیراز یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل با رتبه ۵ در رشته راه جهت پروژه احداث جاده دسترسی در شهر قیر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
بکارگیری یک نفر مترجم مسلط به مهارتهای نوشتاری و گفتاری و ترجمه همزمان زبان انگلیسی جهت واحد pmu ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

صفحه‌ها