مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
پروژه احداث مخازن فشار شکن مجموعه خانه کت و قشم قاوی شهرستان استهبان یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه قنات باغ شهرستان فراشبند یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
پروژه حفر کانال و لوله گذاری مجموعه فتح آباد شهرستان کوار یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
احداث مخزن بتنی مجموعه دهکویه لار یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
پروژه خرید و اجرای شبکه فاضلاب در نقاط پراکنده زون ۲ شهر سپیدان یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
پروژه احداث مخازن و خرید و لوله گذاری مجموعه خور و نارک شهرستان فراشبند یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
پروژه حفر یک حلقه چاه آبرفتی در روستای شرق آباد ارسنجان یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
کف شکنی یک حلقه چاه آهکی در روستای پاپون شهرستان کوهچنار یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
پروژه حفر یک حلقه چاه آبرفتی آهکی در شهر جهرم یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
پروژه حفر یک حلقه چاه آهکی در جنت شهر یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶
تکمیل مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی شهرصفاشهر ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
حفر یک حلقه چاه آهکی در روستای زرقلات شهرستان خفر یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
حفر یک حلقه چاه آهکی در روستای رستاق شهرستان داراب یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
خرید و لوله گذاری در مجموعه هورز و هنگام شهرستان قیروکارزین یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
حفر یک حلقه چاه آبرفتی در مجموعه دولت آباد شهرستان کوار یک مرحله ای ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

صفحه‌ها