مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه تم شولی بختگان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان زرین دشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان خنج یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
پروژه برق رسانی به مجموعه شرق مرودشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
پروژه برق رسانی به مجموعه هرم چغان شهرستان لارستان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن مجموعه دیکانک شهرستان کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه انارستان کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه دادین – بالاده کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۳۳۶۰۶ در خصوص خرید تابلو راه اندار جهت ایستگاه پمپاژ شرق مرودشت درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۶۷ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۳۳۶۰۷ در خصوص خرید سه دستگاه الکتروپمپ wkl v4 150-3b عمودی ۱۶۰ کیلووات جهت ایستگاه پمپاژ شرق مرودشت درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۶۹ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۳۳۶۰۸ درخصوص خرید لوله فولادی ۶۰۰ م م جهت ایستگاه پمپاژ شرق مرودشت درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۶۸ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
انتخاب پيمانكاران واجد شرايط داراي گواهینامه صلاحیت معتبر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب (از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)جهت عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان زرین دشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب (از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)جهت عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان داراب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
پروژه احداث مخزن بتنی فتح آباد مرودشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
عملیات امور حمل و نقل و ماموريت هاي درون شهري و برون شهري خود در حوزه عملكرد طرحهاي عمراني یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

صفحه‌ها