مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
پروژه احداث مخزن بتنی دهکویه لار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
مناقصه شماره ۶۰۰/۴۵۶۰۷ در خصوص خرید نصب و راه اندازی دریچه های استیل و آببند و سرریزجهت تصفیه خانه فاضلاب کازرون درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۸۶ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
مناقصه شماره ۶۰۰/۴۴۶۸۹ - ۹۹/۰۹/۰۹ در خصوص خرید ۵ دستگاه الکتروپمپ شناور ۱۱۰ کیلووات به همراه غلاف و سایز متعلقات جهت ایستگاه پمپاژ شرق مرودشت درح شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۸۱ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
حفر یک حلقه چاه آهکی در روستای کنار مالک فراشبند یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
حفر یک حلقه چاه در شهرک ایثار خرامه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
طراحی ، ساخت ، راه اندازی و بهره برداری ازتصفیه خانه فاضلاب فیروزآباد ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
طراحی ، ساخت ، راه اندازی و بهره برداری ازتصفیه خانه فاضلاب نی ریز ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
پروژه اجرای خطوط انتقال آب به مخزن تل کوهک شهر جهرم یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
پروژه احداث مخزن بتنی گلارلار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه تم شولی بختگان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان زرین دشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان خنج یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
پروژه برق رسانی به مجموعه شرق مرودشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
پروژه برق رسانی به مجموعه هرم چغان شهرستان لارستان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن مجموعه دیکانک شهرستان کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

صفحه‌ها