پرسنل امور آبفا لارستان در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند

پرسنل امور آبفا لارستان عصر روز سه شنبه ۲۶ مرداد ماه اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا فارس با توجه به خدماتی بودن این امور و در معرض خطر بودن پرسنل،با پیگیری های به عمل آمده از سوی مدیر امور آبفا لارستان،  وهمکاری ریاست دانشکده علوم پزشکی لارستان ومعاونت بهداشتی این دانشکده اولین دوز واکسن کرونا جهت تمامی پرسنل از جمله کارکنان اداری، آبداران، نیروهای اتفاقات و کنتور خوان تزریق شد.

تاریخ خبر: 
۲۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰بعدازظهر
خبر