آگهي تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد الکتروپمپ شناور شماره ۶۰۰/۱۵۰۳ مورخ ۹۷/۰۱/۲۶

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
فایل: 

آگهي تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد الکتروپمپ شناور شماره ۶۰۰/۱۵۰۳ مورخ ۹۷/۰۱/۲۶
شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خريد الکتروپمپ شناور مدل KSB طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه جهت ادارات تابعه از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي اقدام نمايد. از کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.
۱) شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۰۲ می باشد.
۲) محل اخذ اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
۳) محل تسليم پيشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و شيراز، شركت آبفا استان فارس (ميدان مطهري، ابتداي بلوار قدوسي غربي، نبش خیابان سبحانی، بلوك ۴۰۶ طبقه اول، واحد دبيرخانه)
۴) آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه: یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
۵) تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: پایان وقت اداری یکشنبه ۹۷/۰۲/۱۶
۶) تاريخ كمسيون بازگشايي پاكات: ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۹۷/۰۲/۱۷
۷) اعتبارات طرح از محل اعتبارات عمرانی میباشد. (اسناد خزانه اسلامی با سر رسید یک یا دوساله و اوراق مشارکت دویا سه ساله میباشد).
۸) مبلغ تضمين شركت درمناقصه:۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (بصورت ضمانتنامه بانكي در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس)
۹) قيمت اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال (واريز به حساب شماره ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت شعبه ميدان معلم كد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۶۰۳۱۷۵ بنام شركت آب و فاضلاب استان فارس)
۱۰) به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۱۱) ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گرديده است.
۱۲) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام، اسناد را از طریق سامانه خریداری و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی در موعد مقرر (حداکثر پایان وقت اداری ۹۷/۰۲/۱۶) تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.
نوبت اول آگهی: ۹۷/۰۱/۲۶
نوبت دوم آگهی: ۹۷/۰۱/۲۸
 

منافصه