آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی احداث مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی شهر داراب

تاریخ شروع:: 
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۵ خرداد ۱۳۹۷

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی احداث مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی شهر داراب
نوع فراخوان: ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مر حله ای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل با رتبه ۵ در رشته آب جهت احداث مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی شهر داراب اقدام نماید.
۱) محل پروژه: شهر داراب
۲) مدت اجرا ء پروژه: ۲۴ ماه
۳) محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: خیابان قدوسی غربی، نبش خیابان سبحان، شرکت آبفا استان فارس، طبقه۲، امور قراردادها
۴) برآورد اولیه: ۱۱.۵۳۹.۰۸۵.۵۸۱ ریال.
۵) تاریخ نهایی اخذ اسناد: ۹۷/۰۲/۲۲
۶) تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: ۹۷/۰۳/۰۵
۷) تاریخ کمیسیون باز گشایی پاکات ارزیابی: ۹۷/۰۳/۰۶ و تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: ۹۷/۰۳/۰۸
۸) به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۱۰) قیمت اسناد ۱.۲۰۰.۰۰۰ (ریال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲بانک ملت به نام شرکت آب و فاضلاب فارس.
۱۱) اعتبارات طرح از محل اعتبارات موافقتنامه شماره ۴۲۳ف۱۵۰۳۰۰۳ استانی و ۲% نفت و گاز می باشد.
۱۲) نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)
۱۳) رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژه های آب و فاضلاب شهری الزامی است.
۱۴) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
۱۵) جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی می باشد.
پیمانکاران واجد شرایطی که مایل به شرکت در مناقصه می باشند میتوانند با اعلا م آمادگی کتبی نسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات، کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.

شرکت آبفا استان فارس

تاریخ آگهی نوبت اول ۹۷/۰۲/۱۱
تاریخ آگهی نوبت دوم ۹۷/۰۲/۱۶

 

منافصه