آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر سپیدان

تاریخ شروع:: 
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مر حله ای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجدشرایط حداقل بارتبه ۵ در رشته کاوشهای زمینی جهت حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر سپیدان اقدام نماید.
نوع فراخوان: ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای
۱) محل پروژه: شهر سپیدان
۲) مدت اجرا ء پروژه: ۳ ماه
۳) محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: خیابان قدوسی غربی، نبش خیابان سبحانی، شرکت آبفا استان فارس، طبقه ۲، امور قراردادها
۴) برآورد اولیه: ۵.۸۹۶.۸۴۱.۲۶۲ ریال.
۵) تاریخ نهایی اخذ اسناد: ۹۷/۰۲/۳۱
۶) تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: ۹۷/۰۳/۱۳
۷) تاریخ کمیسیون باز گشایی پاکات ارزیابی: ۹۷/۰۳/۱۹ و تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: ۹۷/۰۳/۲۱
۸) به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۱۰) قیمت اسناد ۱.۲۰۰.۰۰۰ (ریال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲بانک ملت به نام شرکت آب و فاضلاب فارس.
۱۱) اعتبارات طرح از محل اعتبارات موافقتنامه شماره ۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰ آبرسانی و تامین آب به شهرهای دارای تنش آبی می باشد.
۱۲) نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)
۱۳) رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژه های آب و فاضلاب شهری الزامی است.
۱۴) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
۱۵) جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی می باشد.
پیمانکاران واجد شرایطی که مایل به شرکت در مناقصه می باشند میتوانند با اعلا م آمادگی کتبی نسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات، کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.
تاریخ آگهی نوبت اول ۹۷/۰۲/۲۴
تاریخ آگهی نوبت دوم۹۷/۰۲/۲۸

منافصه