آگهی ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن داکتیل شماره ۶۰۰/۵۰۲۶ مورخ ۹۷/۰۲/۲۲

تاریخ شروع:: 
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

آگهی ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن داکتیل شماره ۶۰۰/۵۰۲۶ مورخ ۹۷/۰۲/۲۲
شرکت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید لوله چدن داکتیل جهت آبرسانی به شهر فیروزآباد طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. از کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.
۱) شماره آگهی تجدید مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۰۴ می باشد.
۲) محل اخذ اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
۳) محل تسلیم پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و واحد دبیر خانه شرکت آب و فاضلاب استان فارس (شیراز میدان مطهری، ابتدای بلوار قدوسی غربی، نبش خیابان سبحانی، بلوک ۴۰۶ طبقه اول)
۴) آخرین مهلت خریدو دریافت اسناد مناقصه: شنبه ۹۷/۰۲/۲۹
۵) تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: پایان وقت اداری روز شنبه ۹۷/۰۳/۱۲
۶) تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات: ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۹۷/۰۳/۱۳
۷) اعتبارات طرح از محل اعتبار عمرانی (اوراق مشارکت دویا سه ساله و مبلغ ۳۲.۷ میلیارد ریال آن اوراق مشارکت ۴ ساله می باشد).
۸) مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:۵.۲۰۲.۴۲۵.۰۰۰ ریال (بصورت ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضلاب استان فارس)
۹) قیمت اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال (واریز به حساب شماره ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانک ملت شعبه میدان معلم کد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۶۰۳۱۷۵ بنام شرکت آب و فاضلاب استان فارس)
۱۰) به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۱) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.
۱۲) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.
نوبت اول آگهی: ۹۷/۰۲/۲۲
نوبت دوم آگهی: ۹۷/۰۲/۲۴

منافصه