ارائه خدمات واگذاری اشتراک و نصب انشعاب آب و فاضلاب

واگذاري انشعاب آب یعنی در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه گیری(کنتور)، با ظرفیت مشخص و با فشار مقرر و کیفیت مناسب (در نقطه تحویل) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.
واگذاري انشعاب فاضلاب یعنی فراهم بودن امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبکه جمع آوری ممومی فاضلاب به تناسب مصرف آب و ظرفیت مقرر و مشخصات توافق شده در قرارداد برقراری انشعاب فاضلاب، اعم از ایکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید .

مدارك مورد نياز واگذاري اشتراك آب و فاضلاب
۱- اصل و فتوكپي سندمالكيت (همراه با صفحات نقل و انتقال) يا وكالت محضري (درصورت وجود قولنامه، سند كاغذي و اوقافي تاييديه شورا الزامي است)
۲ -اصل و فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مالك و يا وكيل قانوني وي
۳ - اصل و فتوكپي پروانه ساختماني ( صفحات نوشته شده )
۴- كدپستي ملك
۵- قبض آب نزديكترين همسايه (سمت راست ياچپ)
۶- گيره و پوشه آبي
۷- فرم درخواست مربوطه (فرم شماره يك آبفا)
۸- پاكت آدرس نويسي شده توسط متقاضيتوجه: اصل مدارك جهت تطبيق و برابر اصل نمودن مدارك همراه، مورد نياز است.

دریافت فرم درخواست انشعاب (فرم شماره ۱ آبفا) ۹۶KB

 

 

 

درصورت ارائه درخواست از سامانه خدمات مشترکین اسکن مدارک مورد نیاز می باشد.

روش های ثبت درخواست
۱- از طریق سامانه خدمات مشترکین و طی مراحل درخواست
۲- از طریق دفاتر پیشخوان دولت
۳- مراجعه به اداره آبفا

مراحل گردش كار در دفاتر پيشخوان
۱- تكميل فرم درخواست مربوطه (فرم شماره يك آبفا)
۲- ارائه اصل و کپی مدارك (اصل مدارک پس از رویت و تایید کپی ها عودت داده می شود)
۳- اسكن مدارك و وارد نمودن مشخصات در سيستم پيشخوان و دريافت كد رهگيري
۴- صدور صورتحساب از نرم افزار دفاتر پيشخوان و دريافت مبلغ مربوطه و هزينه پستي طبق مقررات و واريز سهم آبفا به حساب معرفي شده در سيستم دفاتر پيشخوان و برداشت كارمزد خدمات الكترونيك باجه اي و هزينه پستي از مبلغ دريافت شده
۵- ثبت مبالغ دريافتي در سيستم، اعلام برآورد اوليه و كد رهگيري به متقاضي.
۶- ارسال مداراك و درخواست مربوطه به اداره آبفا مدارك به ترتيب ذكر شده در پوشه قرار ميگيرد (زمان مورد نیاز ۱ روز کاری)
۷- بررسي درخواست توسط اداره آبفا و اعلام امكان سنجی واگذاری انشعاب (درصورت وجود امكان واگذاری انشعاب فيش هاي واريزي و استعلامهاي مورد نياز با كروكي محل، توسط اداره آبفا در پاكت قرار ميگيرد و در صورت عدم امکان واگذاری نتیجه از طریق پست توسط پاكت پشت نويسي شده به محل متقاضی ارسال ميگردد. (۲ روز کاری)
۸- مشترك جهت پرداخت هزينه هاي مربوطه به بانك يا دفترپيشخوان يا سايت آبفا مراجعه مي نمايد و پس از پرداخت، استعلامهاي مورد نياز از ارگانهاي مختلف را جمع آوري و به دفتر پيشخوان تحويل مي دهد.
۹- فيشهاي واريزي مشترك توسط دفتر وارد سايت دفاتر و اصل آن طي پاكت ليبل دار به اداره آبفا ارسال ميگردد.
۱۰- آبفا زمان نصب يا انجام خدمات را ازطريق دفتر يا سايت آبفا به اطلاع مشترك ميرساند.

مراحل گردش كار در مراجعه به اداره آبفا
» پس از مراجعه به واحد امور مشتركين درخواست اشتراك را به صورت كتبي به مسئول واحد امور مشتركين تحويل دهيد.
» به منظور ارزيابي و امكان سنجي واگذاري انشعاب جهت تهيه فيش كارشناسي به متصدي صدور فيش مراجعه فرماييد.
» پس از واريز فيش كارشناسي به حساب اداره (جهت اطلاع شما، شماره حساب اداره بر روي ديوار پشت متصدي صدور فيش نگاشته شده است)، و ارائه رسيد پرداخت به متصدي صدور فيش كارشناسي، ساعت و تاريخ كارشناسي به شما اعلام خواهد شد.
» لطفاً جهت تعيين وضعيت شبكه و امكان سنجي واگذاري انشعاب به واحد بهره برداري شبكه مراجعه فرماييدو پس از تكميل برگ نظريه كارشناسي توسط مسئول شبكه آنرا به متصدي پذيرش مشتركين ارائه فرماييد.
» مأمور ارزيابي واحد امور مشتركين ضمن بازديد از ملك شما، برگ مساحي املاك را مطابق با دستورالعمل ارزيابي تكميل خواهد كرد.
» هزينه هاي حق اشتراك براساس آئين نامه و دستورالعمل محاسبه حق اشتراك توسط رايانه برآورد مي شوند
» لطفاً جهت دريافت فيشهاي واريزي، به متصدي صدور فيش مراجعه فرماييد.
» مدت زمان گردش كار تكميل پرونده: حداكثر زمان تكميل پرونده تا زمان صدور فيش ها دو روز مي باشد.
» پس از پرداخت فيش هاي صادر شده، نسخه مخصوص متقاضي را نزد خود نگه داريد و فيش هاي مخصوص پرونده و مخصوص حسابداري را به متصدي پذيرش مشتركين ارائه فرماييد.
» پروانه دائم بهره برداري آب و فاضلاب (در صورت خريد انشعاب فاضلاب) پس از اتمام بنا و ارائه پايان كار يا سكونت در محل توسط متصدي پذيرش مشتركين تكميل و توسط رئيس اداره درآمد و امور مشتركين (يا مسئول واحد امور مشتركين) تأئيد مي گردد.
» لطفاً پس از تأئيد و امضاي پروانه بهره برداري توسط مدير امور آبفا (يا سرپرست اداره آبفا)، پرونده را براي ثبت و شماره در دفتر انديكاتور به دبيرخانه ارائه فرمائيد.
» پرونده را براي ثبت در رايانه به متصدي اطلاعات، آمار و رايانه ارائه فرمائيد.
» مدت زمان انجام كار: در كمتر از پنج روز انشعاب آب ملك شما وصل خواهد شد.
» لطفاً براي دريافت ليست لوازم مورد نياز نصب انشعاب و راهنمائي جهت حفر صحيح محل نصب انشعاب توسط استاد كار نصب انشعاب به واحد شبكه و اتفاقات مراجعه فرماييد.
» پس از تهيه لوازم نصب انشعاب و حفر محل نصب انشعاب مراتب را به واحد شبكه و اتفاقات اعلام نمائيد و زمان اعزام استادكار نصاب انشعاب را جويا شويد.
» پس از نصب انشعاب و تكميل فرمهاي مربوطه توسط اداره شبكه و اتفاقات، سوابق در پرونده انشعاب شما بايگاني خواهد شد.
» كل زمان اجراي مراحل فوق ده روز ميباشد كه اين مراحل بطور معمول در سه روز انجام مي پذيرد
توضيحات تكميلي:
» در صورت عدم وجود امكانات واگذاري انشعاب، اقدامات بعدي به دو روش صورت مي گيرد .
الف: توسط مشترك هزينه هاي ايجاد امكانات پرداخت مي شود.
ب: در طرح توسعه شبكه قرار مي گيرد .
» محاسبه و برآورد حق انشعاب انشعابات بزرگ (خاص) توسط كارشناسان معاونت درآمد و امور مشتركين ستاد شركات آبفا صورت مي پذيرد. (انشعابات خاص) انشعاباتي هستند كه بيش از ۲۵۰۰ متر عرصه و اعيان داشته باشند يا فاصله آنها تا شبكه ۲۰۰ متر باشد و يا تعداد واحدهاي ساختماني از ده واحد بيشتر شود.
» در صورتي كه متقاضي براي ملك در حال ساخت و ساز تقاضاي انشعاب آب و فاضلاب نموده باشد:
» پس از تسويه حساب مشترك در خصوص حق انشعابي كه برابر پروانه ساختماني محاسبه شده، نسبت به واگذاري انشعاب دوران ساخت و ساز در كمتر از پنج روز اقدام مي گردد.
» نصب كنتور و حفاظت از آن در دوران ساخت ساز بعهده مشترك بوده و دريافت هزينه هاي آب مصرف دوران ساخت و ساز براساس كنتور خواهد بود.
» پس از ارائه پايان كار توسط مشترك در خصوص اتمام ساختمان و بازديد ارزياب اداره آبفا از ملك در خصوص اتمام عمليات ساختماني و ارزيابي و تشخيص مغايرت احتمالي در خصوص عرصه و اعيان ساخته شده با قرارداد اوليه انشعاب نسبت به تسويه حساب با مشترك در خصوص آب بها دوران ساخت و ساز و اضافه عرصه و اعيان اقدام خواهد شد.
» واگذاري انشعاب دائم مشروط به محصور بودن ملك خواهد بود و قبل از حصار كشي در صورت وجود امكانات ، انشعاب موقت واگذارمي شود.