ارائه خدمات اخذ استعلام

ه منظور جلوگيري از انتقال بدهي مالك به خريدار خواهشمند است قبل از هرگونه نقل و انتقال مالكيت ملك، نسبت به تسويه حساب بااداره آبفا اقدام نمائيد.
مدارك مورد نياز پاسخ به استعلام
۱- فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲- آخرين قبض آب بها تسويه شده
۳- اصل و فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مالك و يا وكيل قانوني وي
۴- پاكت آدرس نويسي شده توسط متقاضي
۵- نامه از دفتر اسناد رسمي يا ساير سازمانها

دریافت فرم درخواست تغییرات انشعاب (فرم شماره ۷ آبفا) ۹۶KB

 

 

 

روش های ثبت درخواست
۱- از طریق سامانه خدمات مشترکین و طی مراحل درخواست
۲- از طریق دفاتر پیشخوان دولت
۳- مراجعه به اداره آبفا

مراحل گردش كار در دفاتر پيشخوان
۱- تكميل فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲- دريافت مدارك و برابراصل نمودن آنها و تاييد آخرين قبض پرداخت شده
۳- اسكن مدارك و واردنمودن مشخصات درسيستم پيشخوان ودريافت كد رهگيري
۴- صدور صورتحساب از نرم افزار دفاتر پيشخوان و دريافت مبلغ مربوطه و هزينه پستي طبق مقررات و واريز سهم آبفا به حساب معرفي شده در سيستم دفاتر پيشخوان  و برداشت كارمزد خدمات الكترونيك باجه اي و هزينه پستي از مبلغ دريافت شده
۵-ثبت مبالغ دريافتي در سيستم و اعلام كد رهگيري به متقاضي
۶- ارسال مداراك و اصل فيشهاي واريزي  به آبفا محل (۱ روز کاری)
۷-بررسي درخواست و انجام يا عدم انجام خدمات مربوطه و ارسال پاسخ استعلام در پاكت پشت نويسي از طريق پست به محل مشترك . (۲ روز کاری)

مراحل گردش كار در مراجعه به اداره آبفا