ارائه خدمات تغيير كاربری انشعاب

ارائه خدمات تغيير كاربري انشعاب

مدارك مورد نياز
۱- فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲ -آخرين قبض آب بهاء تسويه شده
۳-اصل و فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مالك و يا وكيل قانوني وي
۴-پاكت آدرس نويسي شده توسط متقاضي
۵-اصل و فتوكپي پروانه ساختماني مجاز جهت تعويض كاربري

دریافت فرم درخواست تغییرات انشعاب (فرم شماره ۷ آبفا) ۹۶KB

 

 

 

روش های ثبت درخواست
۱- از طریق سامانه خدمات مشترکین و طی مراحل درخواست
۲- از طریق دفاتر پیشخوان دولت
۳- مراجعه به اداره آبفا

مراحل گردش كار در دفاتر پيشخوان
۱- تكميل فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲- دريافت مدارك و برابراصل نمودن آنها و تاييد آخرين قبض پرداخت شده
۳- اسكن مدارك و واردنمودن مشخصات درسيستم پيشخوان ودريافت كد رهگيري
۴- صدور صورتحساب از نرم افزار دفاتر پيشخوان و دريافت مبلغ مربوطه و هزينه پستي طبق مقررات و واريز سهم آبفا به حساب معرفي شده در سيستم دفاتر پيشخوان و برداشت كارمزد خدمات الكترونيك باجه اي و هزينه پستي از مبلغ دريافت شده
۵- ثبت مبالغ دريافتي در سيستم و اعلام كد رهگيري به متقاضي.
۶- ارسال مداراك و اصل فيشهاي واريزي به آبفا محل (۱ روز کاری)
۷- بررسي درخواست توسط آبفا و اعلام امكان (درصورت امكان فيش هاي واريزي توسط آبفا در پاكت قرار ميگيرد ) يا عدم آن توسط پاكت پشت نويسي از طريق پست به محل ارسال ميگردد. (۲ روز کاری)
۸- مشترك جهت پرداخت هزينه هاي مربوطه به بانك يا دفترپيشخوان يا سايت آبفا مراجعه مي نمايد و پس از پرداخت فيشها تحويل دفتر پيشخوان مي گردد
۹- فيشهاي واريزي مشترك توسط دفتر وارد سايت دفاتر و اصل آن طي پاكت ليبل دار به آبفا ارسال ميگردد
۱۰- آبفا زمان نصب يا انجام خدمات را ازطريق دفتر يا سايت آبفا به اطلاع مشترك ميرساند

مراحل گردش كار در مراجعه به اداره آبفا
» پس از ارائه مدارك لازم به امور مشتركين جهت دريافت فيش به متصدي صدور فيش مراجعه فرمائيد.
» پس از دريافت فيش نسبت به واريزي فيش مربوطه به حساب اداره (جهت اطلاع شما شماره حساب اداره برروي ديوار پشت متصدي صدور فيش نگاشته شده است) اقدام نماييد.
» تغييرات لازم كاربري در واحد درآمد صورت خواهد گرفت..
» مدارك جهت سابقه بايگاني ميشود.