ارائه خدمات آزمايش كنتور

در صورتي كه بنا به تشخيص كارشناسان با توجه به گزارش مامورين قرائت و يا به درخواست خودتان نياز به مراحل انجام كار آزمایش كنتور باشد لطفاّ به یکی از روش های زیر اقدام فرمائيد.
مدارك موردنياز
۱- فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲ -آخرين قبض آب  بهاء تسويه شده
۳-اصل و فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مالك و يا وكيل قانوني وي

دریافت فرم درخواست تغییرات انشعاب (فرم شماره ۷ آبفا) ۱۲۵KB

 

 

روش های ثبت درخواست
۱- از طریق سامانه خدمات مشترکین و طی مراحل درخواست
۲- از طریق دفاتر پیشخوان دولت
۳- مراجعه به اداره آبفا

مراحل گردش كار در دفاتر پيشخوان
۱- تكميل فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲- دريافت مدارك وبرابراصل نمودن آنها و تاييد آخرين قبض پرداخت شده
۳- اسكن مدارك و وارد نمودن مشخصات در سيستم پيشخوان و دريافت كد رهگيري
۴- صدور صورتحساب از نرم افزار دفاتر پيشخوان و دريافت مبلغ مربوطه و هزينه پستي طبق مقررات و واريز سهم آبفا به حساب معرفي شده در سيستم دفاتر پيشخوان  و برداشت كارمزد خدمات الكترونيك باجه اي و هزينه پستي از مبلغ دريافت شده .
۵- ثبت مبالغ دريافتي در سيستم و اعلام كد رهگيري به متقاضي
۶- بررسي درخواست توسط آبفا و در صورت تاييد يا عدم تاييد اعلام به دفتر پيشخوان از طريق نرم افزار . (۱ روز )
۷-اعلام دفتر از طريق شماره تماس مشترك به وي (در صورت تاييد خرابي كنتور قبوض مشترك اصلاح و در قبض بعد بستانكار ميگردد و در غير اينصورت هزينه تست كنتور بر روي قبض بعد اعمال ميگردد)

مراحل گردش كار در مراجعه به اداره آبفا
» لطفا ّ پس از مراجعه به امور مشتركين اداره آبفا : درخواست كتبي خود را به مسئول امور مشتركين ارائه نمائيد .
» پس از بررسي توسط مامور فني در صورت خراب بودن يا عدم كاركرد صحيح كنتور : واحد درآمد نسبت به تعويض كنتور يا اصلاح قبض اقدام مينمايد.
» در صورت سالم بودن كنتور به منظور دريافت فيشهاي هزينه آزمايش و وسايل اندازه گيري به متصدي صدور فيش مراجعه نمائيد .
» پس از دريافت فيش نسبت به واريزي فيش مربوطه به حساب اداره (جهت اطلاع شما: شماره حساب اداره برروي ديوار پشت متصدي صدور فيش نگاشته شده است) اقدام نمائيد.
» فرم مراحل انجام كارتست كنتور پس از خاتمه كاربه منظورسابقه بايگاني مي شود.
توضيحات تكميلي:
تست كنتور از طريق نصب كنتور استاندارد و برروي اولين شير آب صورت مي گيرد
ضمن بررسي در صورت تركيدگي شبكه داخلي ملك مشترك : نقص فني كنتور :نصب معكوس كنتور و .... بر اساس دستورالعمل رسيدگي به اعتراض آب بهاء اقدام ميگردد.