ارائه خدمات تعويض كنتور خراب

در صورتي كه به تشخيص كارشناسان يا مأمورين قرائت كنتور اداره آبفا و يا به تشخيص خودتان، عملكرد كنتور شما برابر استاندارد نباشد، لطفاً به یکی از روش های زیر اقدام فرماييد.
مدارك موردنياز
۱- فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲ -آخرين قبض آب  بهاء تسويه شده
۳-اصل و فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مالك و يا وكيل قانوني وي

دریافت فرم درخواست تغییرات انشعاب (فرم شماره ۷ آبفا) ۱۲۵KB

 

 

روش های ثبت درخواست
۱- از طریق سامانه خدمات مشترکین و طی مراحل درخواست
۲- از طریق دفاتر پیشخوان دولت
۳- مراجعه به اداره آبفا

مراحل گردش كار در دفاتر پيشخوان
۱- تكميل فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲- دريافت مدارك وبرابراصل نمودن آنها و تاييد آخرين قبض پرداخت شده
۳- اسكن مدارك و وارد نمودن مشخصات در سيستم پيشخوان و دريافت كد رهگيري
۴- صدور صورتحساب از نرم افزار دفاتر پيشخوان و دريافت مبلغ مربوطه و هزينه پستي طبق مقررات و برداشت كارمزد خدمات الكترونيك باجه اي از مبلغ دريافت شده.
۵- ثبت مبالغ دريافتي در سيستم و اعلام كد رهگيري به متقاضي
۶- ارسال مدارك و اصل فيشهاي واريزي  به اداره آبفا محل (۱ روز کاری).
۷- بررسي درخواست توسط اداره آبفا و ادر صورت تاييد يا عدم تاييد اعلام به دفتر پيشخوان از طريق نرم افزار. (۱ روز کاری)
۸- كنتور از طريق اداره تعويض مي گردد.

مراحل گردش كار در مراجعه به اداره آبفا
» لطفاً ضمن مراجعه به واحد امور مشتركين اداره آبفا، درخواست كتبي خود مبني بر تعويض كنتور خراب را به مسئول واحد امور مشتركين ارائه فرمائيد.
» سپس براي تعيين قطعي خرابي كنتور به متصدي تشخيص مراجعه فرمائيد.
» در صورت قطعي بودن خرابي كنتور لطفاً به متصدي فروش كنتور مراجعه فرمائيد تا فيش‌هاي خريد كنتور را صادر نمايد.
» پس از واريز فيش خريد كنتور به حساب اداره (جهت اطلاع شما، شماره حساب اداره بر روي ديوار پشت متصدي صدور فيش نگاشته شده است)، نسخه مخصوص متقاضي را نزد خود نگه داريد و فيش‌هاي مخصوص پرونده و مخصوص حسابداري را به متصدي فروش كنتورارائه نمائيد.
» پس از تحويل گرفتن كنتور جديد از متصدي فروش كنتور لطفاً ضمن مراجعه به مسئول تشخيص و كنتورخواني، شماره سريال كنتور و تاريخ نصب را در دفتر ثبت فرمائيد.
» پس از ثبت مشخصات كنتور جديد، براي نصب كنتور به متصدي نصب كنتور مراجعه فرمائيد.
» مدت زمان انجام كار: در كمتر از دو روز كنتور خراب شما تعويض خواهد شد.
• در صورتي كه خودتان تشخيص داده‌ايد كه عملكرد كنتور شما صحيح نبوده و نياز به تعويض دارد، لطفاً با در دست داشتن قبض‌هاي صادر شده آب‌بهاء پيشين به مسئول تشخيص و كنتورخواني مراجعه فرماييد تا پس از بررسي قبوض قبلي و تائيد خرابي كنتور اقدامات لازم جهت تعويض كنتور صورت پذيرد.
• هزينه‌هاي خريد كنتوربراساس آئين نامه و دستورالعمل فروش كنتور توسط امور مالي اداره آبفا برآورد مي‌شوند
در صورت تهيه كنتور از محلي غير از فروشگاه كنتور اداره آبفا، لطفاً براي تائيد صحت كاركرد آنرا به مسئول تشخيص و كنتورخواني تحويل دهيد و در صورت مطابقت با استاندارد، شماره سريال و تاريخ نصب را در دفتر ثبت نماييد.