ارائه خدمات قرائت كنتور

مشترك گرامي: در مواردي كه مامور قرائت كنتور به محل اشتراک مراجعه نموده و به علت عدم حضور شما قادر به قرائت رقم كنتور نباشد، یادداشتی در محل قرار می دهد که درآن شماره اشتراک شما، تاریخ مراجعه و شماره تلفن اداره آبفا وجود دارد. خواهشمند است در چنین مواردی شماره کنتور خود را قرائت نموده و از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه به سامانه خدمات مشترکین اطلاع دهید تا صورتحساب شما در موعد مقرر صادر گردد.