ارائه خدمات صدور قبض المثني

در صورت مفقود شدن صورتحساب آب بهاء و یا تمایل به مشاهده صورتحیاب های قدیمی لطفاً به یکی از روش های زیر اقدام فرماييد.

مدارك موردنياز
۱- فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲ -آخرين قبض آب بهاء تسويه شده
۳-اصل و فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مالك و يا وكيل قانوني وي

دریافت فرم درخواست تغییرات انشعاب (فرم شماره ۷ آبفا) ۱۲۵KB

 

 

روش های ثبت درخواست
۱- از طریق سامانه مشاهده صورتحساب و طی مراحل درخواست (نیاز به پرداخت هزینه و ارائه مدرک نیست)
۲- از طریق دفاتر پیشخوان دولت
۳- مراجعه به اداره آبفا

مراحل گردش كار در دفاتر پيشخوان
۱- تكميل فرم درخواست مربوطه (فرم شماره ۷ آبفا)
۲- رويت مدارك توسط مسئول باجه.
۴- صدور قبض آب بها المثني از نرم افزار دفاتر پيشخوان و دريافت مبلغ مربوطه طبق مقررات و برداشت كارمزد خدمات الكترونيك باجه اي از مبلغ دريافت شده.
۵-ثبت خدمت انجام شده در سيستم دفاتر پيشخوان.

مراحل گردش كار در مراجعه به اداره آبفا
پس از ارائه درخواست قبض المثني و اعلام شماره اشتراك به واحد درآمد, جهت صدور قبض المثني به اپراتور رایانه مراجعه فرمائيد.
هزينه صدور قبض المثني بعهده مشترك خواهد بود.