ارائه خدمات پرداخت صورتحساب

ارائه خدمات پرداخت صورتحساب

به منظور پرداخت صورتحساب آب بهاء خود لطفاً به یکی از روش های زیر اقدام فرماييد.

مدارك موردنياز
۱- داشتن شناسه قبض و شناسه پرداخت یا صورتحساب آب بهاء مورد نظر

روش های ثبت درخواست
۱- از طریق سامانه مشاهده صورتحساب رویت صورتحساب و انتخاب بانک به منظور پرداخت
۲- از طریق دستگاه های خود پرداز، تلفن بانک یا وبگاه بانک ها
۳- از طریق دفاتر پیشخوان دولت یا بانک ها