عفاف مردان مانند عفاف زنان در سلامت جامعه نقش مهمی دارد

عفاف مردان مانند عفاف زنان در سلامت جامعه نقش مهمی دارد

قرآن ابتدا مردان و سپس زنان را درباره حفظ حیا و عفت که از اخلاقیات است مورد خطاب قرار می;دهد و عفاف و حجاب مردان، مانند عفاف و حجاب زنان در به وجود آوردن جامعـه سالم و ناسالم نقش انکارناپذیر دارد.
به گزارش زنان خبر؛ برخی تصور می کنند که حجاب و پوشش فقط مخصوص زنان می باشد و از آنجا که با شنیدن کلمه;حجاب;ذهنمان سریع به چادر منتقل می شود;حجاب و پوشش را فقط برای زنان می دانیم اما در واقع،مردان نیز دارای حد و مرزی برای پوشش خود هستند که برای حفظ حریم های عفت در جامعه، باید آن را رعایت کنند.
در فرایند رشد بدحجابی لباس;های تنگ و چسبان و شلوارها و آستین;های کوتاه، مدهای جدید بدحجابی شدند، علاوه بر زنان، برخی مردان هم بی;نصیب نماند;اند و آرایش;های زنانه را برای خود برگزیده;اند، آرایش ابرو، موهای بلند و مدل;های گروه;های رپ و شیطان پرست;ها، لباس;های تنگ و بدن;نما و برخی شلوارهای گشادی که هر لحظه امکان افتادن آن وجود دارد و البته در این مسیر گوی سبقت را از زنان ربوده‌ا ند.
این روزها پیراهن;های مردانه، آب رفته و فاق شلوارها یا بی;نهایت کوتاه و یا بیش از اندازه بلند شده است، لباس;هایی که خارج از سایز متعادل هستند. استفاده از علائم و نشانه;ها، شبه;مردان را رنگ و لعابی خشن;تر داده است.
قرآن ابتدا مردان و سپس زنان را درباره حفظ حیا و عفت ـ که از اخلاقیات است ـ مورد خطاب قرار می;دهد و;عفاف و حجاب مردان، مانند عفاف و حجاب زنان در به وجود آوردن جامعـه سالم و ناسالم نقش انکارناپذیر دارد.
مردان باید در اجتماعی که مردان و زنان در آن رفت و آمد دارند;عفت را حفظ کنند که;از طرفی باید حیثیت اجتماعی و عفت عمومی جامعه نیز حفظ شود، مردان نیز باید پوشش مناسب داشته باشند.
عفاف از کمالات عمومی هر انسانی است، عفت در نگاه کردن، در سخن گفتن، در راه رفتن و حرکات و سکنات و نوع پوشیدن مطرح است، تا آنجا که وقتی به غذا خوردن کسی نگاه نشود، ادب و عفاف را رعایت شده است.
مقام معظم رهبری درباره حفظ عفت و حیا در پسران فرمودند: در کتب درسی;قصۀ یوسف را برای حفظ عفت پسرها بگذارید.
 

خانواده از مهمترین نظامهای اجتماعی است که تأثیر اعضای آن بـر یکـدیگر موجـب تغییرات اساسی در جامعه خواهد شد;نقش مردان در خـانواده نیـز از تأثیرگـذارترین

نقش هاست که معمولاً کمتر مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.