آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۶۰۰/۱۶۷۹۰ - ۹۹/۰۴/۳۱ درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۴۰ در خصوص خرید الکتروپمپ شناور

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۳۱ تیر ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۶ مرداد ۱۳۹۹
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

 

آگهــي ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای   ( شماره ۱۶۷۹۰  /۶۰۰ ۹۹/۰۴/۳۱ )

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خريد الکتروپمپ شناور  طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي اقدام نمايد. از کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان  جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

 • شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۴۰   می باشد .
 • محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
 • محل تسليم پيشنهادات : بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  و ارسال کل مدارک به واحد دبیر خانه  شركت آب و فاضلاب استان فارس (شیراز ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي ، نبش خیابان سبحانی ، بلوك ۴۰۶ طبقه اول)
 • آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : شنبه ۹۹/۰۵/۱۱
 • حداکثر تاريخ نهايي قبول پيشنهادات : بارگذاری در سامانه و تحویل پاکات به دبیرخانه ساعت ۱۴شنبه ۹۹/۰۵/۲۵
 • تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات اریابی کیفی : ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۹۹/۰۵/۲۶
 • تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات ضمانت و قیمت : ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۹۹/۰۵/۲۸
 • اعتبارات طرح از محل اعتبار عمرانی ( صندوق توسعه ملی نقد پرداخت منوط به تحویل کامل و ارسال صورتحساب).
 • مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ريال (بصورت ضمانتنامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار ) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس )
 • قيمت اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال ( واريز به حساب شماره ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت شعبه ميدان معلم كد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۶۰۳۱۷۵بنام شركت آب و فاضلاب استان فارس فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود و خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گرديده است .
 • اين آگهي در سايت اينترنتي www.abfa-fars.ir  نيز درج گرديده است .
 • این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند ،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

نوبت اول آگهی : ۹۹/۰۴/۳۱                            نوبت دوم آگهی : ۹۹/۰۵/۰۴

 

                                                                                                 (( شركت آب وفاضلاب  استان فارس  ))

منافصه