پروژه خرید و لوله گذاری به روستای کنده ای شهرستان کازرون

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۴ مرداد ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۶ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۵۰
نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل بارتبه ۵ در رشته آب جهت پروژه خرید و لوله گذاری به روستای کنده ای شهرستان کازرون اقدام نمايد .
۱)محل پروژه : شهرستان کازرون
۲)مدت اجرا ء پروژه : ۱۰ ماه
۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
۴) )برآورد اوليه: ۱۸.۸۷۷.۲۲۹.۳۲۴ ريال.
۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۹/۰۵/۱۱
۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۹/۰۵/۲۶
۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۹۹/۰۵/۲۷ و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۹۹/۰۵/۲۸
۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۹۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ريال .
۱۰) قيمت اسناد ۲۰۰۰۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
۱۱)اعتبارات طرح از محل طرح تکمیل مجتمع های آبرسانی اولویت دار روستایی۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ مي باشد.
۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)
۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

شركت آبفا استان فارس
تاريخ آگهي نوبت اول۹۹/۰۵/۰۴ و نوبت دوم ۹۹/۰۵/۰۷

منافصه