عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی به لارستان از سد سلمان و خط آبرسانی به شهرهای لامرد و مهر از خط محرم

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۰ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۱۱ شهریور ۱۳۹۹
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

 

 

 

 

فرا خوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره  ۹۹/۱۰۰/۲۰۲۴۸د تاریخ ۹۹/۰۵/۱۲

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی به لارستان از سد سلمان و خط آبرسانی به شهرهای لامرد و مهر از خط محرم اقدام نماید. لذا کلیه موسسات حفاظتی مورد تایید حراست وزارت نیرو یا اداره کل اطلاعات جهت انجام امور فوق دعوت می گردد نسبت به اخذ اسناد به شرح ذیل اقدام نمايند.

۱)محل پروژه : مسیر خط انتقال آبرسانی به لارستان از سد سلمان و ایستگاههای پمپاژ و مسیر خط انتقال آبرسانی به لامرد و مهر و ایستگاههای پمپاژ

۲)مدت اجرا پروژه: به مدت ۱۲ماه شمسی از تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۱

۳)محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات: خيابان قدوسي غربي ،نبش خيابان سبحاني ، شركت آبفا استان فارس، طبقه۲، امور قرار دادها

۴)برآورد اوليه :  ۲۴۶۵۲ میلیون ريال

۵)تاريخ نهايي فروش اسناد :  ۹۹/۰۵/۲۵

۶)تاريخ نهايي تحويل پاكات:  ۹۹/۰۶/۱۰

۷)تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكت های مناقصه   ۹۹/۰۶/۱۱

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه:   ۸۳۶.۰۰۰.۰۰۰(هشتصد و سی و شش میلیون) ريال.

۱۰) قيمت اسناد۵۰۰.۰۰۰(پانصد هزار) ريال ( واريز به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴بانك ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شركت آبفا استان فارس) یا پرداخت از طریق دستگاه پوز واقع در واحد امور مالی شرکت آبفا فارس.

۱۱)نوع تضمين شركت در مناقصه:

      الف - چك تضمين شده بانكي به نفع کارفرما. 

      ب-  ضمانتنامه بانكي به نفع شركت آبفا استان فارس با سه ماه اعتبار از تاريخ صدور

۱۲) كليه هزينه هاي مربوط به درج آگهي در روزنامه خبر (دو نوبت) به عهده برنده مناقصه مي باشد.

۱۳) جهت دریافت اسناد، همراه داشتن معرفی نامه کتبی از شرکت و کارت ملی معتبر الزامی می باشد.

۱۴)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

۱۵) وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه. www.abfa-fars.ir  مي باشد.

با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات كليه شركت كنندگان در مناقصه مي بايست در پايگاه مذكور به آدرس ذيل ثبت نام و كد كاربري دريافت نمايند و همراه با پاكات پيشنهاد خود كد كاربري را تحويل نمايند.http://iets.mporg.ir

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول ۹۹/۰۵/۱۵                                     و                                      نوبت دوم ۹۹/۰۵/۱۹

 
منافصه