انتخاب پيمانكاران واجد شرايط جهت عمليات آبرسانی سیار با تانکر در شهرستان های ( گراش، اوز، لار، جهرم، داراب، فسا، فیروزآباد، کوهچنار، کازرون، فراشبند، مهر، ممسنی، و استهبان و سایر شهرهای تابعه

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی

 

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  ۲۰۰۰۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۱۵  

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجد شرايط داراي گواهينامه صلاحيت معتبر ( پايه ۵ آب ) یا پایه  ۵ تأسیسات و تجهیزات و یا صلاحیت راه و ترابری (امور حمل و تقل) جهت عمليات آبرسانی سیار با تانکر در شهرستان های ( گراش، اوز، لار، جهرم، داراب، فسا، فیروزآباد، کوهچنار، کازرون، فراشبند، مهر، ممسنی، و استهبان و سایر شهرهای تابعه بنا به ضرورت و صلاحدید کارفرما) اقدام نمايد .

۱)محل پروژه : شهرهای فوق و سایر شهرهای تابعه بنا به ضرورت  

۲)مدت اجرا ء پروژه : دو سال

۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

۴) )برآورد اوليه: ۶۲.۵۴۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال.

۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

۷)تاريخ كمیسيون بازگشايي پاکات ارزیابی: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۳۱/۰۳/۳۱

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۳.۱۲۷.۱۹۰.۰۰۰ ريال .

۱۰) قيمت اسناد ۵۰۰.۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.

۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات عمرانی۵۰۱ف۱۵۰۳۰۰۳ مي باشد.

۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)

۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.

۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

 

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

 

 

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت ۱۴۰۰/۰۲/۲۹  و نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

منافصه