مناقصه خرید ۱۲ دستگاه کانکس بتنی پیش ساخته تیپ ۱ به شماره ۶۰۰/۱۲۴۵۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۰۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۱۹

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۸ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۹ خرداد ۱۴۰۰
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

آگهــي ارزیابی کیفی و تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای   ( شماره ۱۲۴۵۴  /۶۰۰   - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷)

شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به خريد ۱۲ عدد کانکس بتنی پیش ساخته تیپ ۱ طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي اقدام نمايد. از کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان  جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

 • شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ۲۰۰۰۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۱۹  ی باشد .
 • محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
 • محل تسليم پيشنهادات : بارگذاری (امضاء الکترونیکی کلیه مدارک با مهر گرم ) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  و ارسال اصل ضمانت ( پاکت الف )  به واحد دبیر خانه  شركت آب و فاضلاب استان فارس (شیراز ميدان مطهري ، ابتداي بلوار قدوسي غربي ، نبش خیابان سبحانی ، بلوك ۴۰۶ طبقه اول)
 • آخرين مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : پنجشنبه  ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
 • حداکثر تاريخ نهايي قبول پيشنهادات : بارگذاری در سامانه و ارائه پاکات (الف – ضمانتنامه ) به دبیر خانه ساعت ۱۴ سه شنبه   ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
 • تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات اریابی کیفی : ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
 • تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات ضمانت و قیمت  : ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
 • پرداخت از محل اعتبارات  عمرانی ( نقد و اسناد ،  منوط به تحویل کامل و ارسال صورتحساب و طی شدن مراحل اداری می باشد ).
 • مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال (بصورت ضمانتنامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار ) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس )
 • قيمت اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال ( واريز به حساب شماره ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت شعبه ميدان معلم كد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۶۰۳۱۷۵  بنام شركت آب و فاضلاب استان فارس فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )
 • اين آگهي در سايت اينترنتي www.abfa-fars.ir  نيز درج گرديده است .
 • این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام ، کلیه مدارک  ( مدارک مود نیاز ارزیابی کیفی ، اسناد مناقصه ، ضمانتنامه  ، قیمت پیشنهادی  ) دارای امضاء الکترونیکی با  مهرگرم را در سامانه بارگذاری و اصل ضمانتنامه را به دبیرخانه شرکت آبفا فارس ارسال نموده باشد.
 • "صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی(کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی(دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست

(در صورت هرگونه ابهام در خصوص امضاء الکترونیکی و مهرگرم با سامانه تدارکات الکترونیکی تلفن ۱۴۵۶ داخلی ۴ تماس حاصل فرمایید )

 

نوبت اول آگهی : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷                           نوبت دوم آگهی : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

 

                                                                                                                                    (( شركت آب وفاضلاب  استان فارس  ))

منافصه