پروژه احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی در مجموعه کمارج

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۸ تیر ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۳ تیر ۱۴۰۰
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۶ تیر ۱۴۰۰
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی

 

شماره آگهی تجدید مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  ۲۰۰۰۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۲

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل  بارتبه ۵ در رشته آب و یا ابنیه  پروژه احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی در مجموعه کمارج  اقدام نمايد .

۱)محل پروژه :  کمارج کازرون

۲)مدت اجرا ء پروژه : ۲۴ ماه

۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

۴) )برآورد اوليه: ۲۷.۵۰۳.۴۵۴.۵۱۹ ريال.

۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۷)تاريخ كمیسيون بازگشايي پاکات ارزیابی: ۱۴۰۰/۰۴/۲۶  و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۱.۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰  ريال .

۱۰) قيمت اسناد ۲۰۰۰۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.

۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات موافقتنامه شماره طرح ۱۲۱ف۱۵۰۳۰۰۳ که از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت  و غیره پرداخت میگردد مي باشد.

۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار و قابل تمدید)

۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ پاکت ضمانتنامه (الف)علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

 

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

 

 

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول ۱۴۰۰/۰۳/۲۹  و نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

منافصه