عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی به لارستان و جهرم از سد سلمان و خط آبرسانی به شهرهای لامرد و مهر از خط محرم و تاسیسات و خطوط آبرسانی به داراب و تصفیه خانه فاضلاب مرودشت و سایر شهرستان های تحت پوشش

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۹ مرداد ۱۴۰۰
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۳۰ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

 

 

 

 

فرا خوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره  ۲۲۷۷۴/۱۷۰/۰۰د تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي با ارزیابی کیفی نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی به لارستان  و جهرم از سد سلمان و خط آبرسانی به شهرهای لامرد و مهر از خط محرم و تاسیسات و خطوط آبرسانی به داراب و تصفیه خانه فاضلاب مرودشت و سایر شهرستان های تحت پوشش اقدام نماید. لذا کلیه موسسات حفاظتی مورد تایید حراست وزارت نیرو یا اداره کل اطلاعات و دارای صلاحیت اداره تعاون، کار و امور اجتماعی جهت انجام امور فوق دعوت می گردد نسبت به اخذ اسناد به شرح ذیل اقدام نمايند.

۱)محل پروژه : کلیه تاسیسات و مسیر خط انتقال آبرسانی به لارستان و جهرم از سد سلمان و ایستگاههای پمپاژ و مسیر خط انتقال آبرسانی به لامرد و مهر از خط محرم و کلیه ایستگاههای پمپاژ و خطوط آبرسانی به داراب و تصفیه خانه فاضلاب مرودشت و سایر شهرستانهای تحت پوشش شرکت آبفا فارس

۲)مدت اجرای پروژه: به مدت ۱۲ماه شمسی از تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱.

۳)محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات: خيابان قدوسي غربي ،نبش خيابان سبحاني ، شركت آبفا استان فارس، طبقه۲، امور قرار دادها

۴)برآورد اوليه :  ۸۴.۲۴۵ میلیون ريال

۵)تاريخ نهايي فروش اسناد :  ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

۶)تاريخ نهايي تحويل پاكات:  ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

۷)تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات:  ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه:   ۲.۲۷۲.۴۵۰.۰۰۰(دو میلیارد و دویست و هفتاد و دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) ريال.

۱۰) قيمت اسناد۲.۰۰۰.۰۰۰(دو میلیون) ريال ( واريز به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴بانك ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شركت آبفا استان فارس).

۱۱)نوع تضمين شركت در مناقصه:

      الف - چك تضمين شده بانكي به نفع کارفرما. 

      ب-  واریز نقدی به حساب شركت آبفا استان فارس

۱۲) كليه هزينه هاي مربوط به درج آگهي در روزنامه خبر (دو نوبت) به عهده برنده مناقصه مي باشد.

۱۳) جهت دریافت اسناد، همراه داشتن معرفی نامه کتبی از شرکت و کارت ملی معتبر الزامی می باشد.

۱۴)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

۱۵) وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه. www.abfa-fars.ir  مي باشد .

با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات كليه شركت كنندگان در مناقصه مي بايست در پايگاه مذكور به آدرس ذيل ثبت نام و كد كاربري دريافت نمايند و همراه با پاكات پيشنهاد خود كد كاربري را تحويل نمايند.http://iets.mporg.ir

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول ۱۴۰۰/۰۵/۰۹                                     و                                      نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

 
منافصه