برون سپاری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه، ایستگاههای پمپاژ و خط انتقال مجموعه آّبرسانی به لارستان از سد سلمان

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۱۷ مهر ۱۴۰۰
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۲ مهر ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۸ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۹ آبان ۱۴۰۰
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

 

 

 

 

فرا خوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۰۰/۱۷۰/۳۵۸۶۱د  تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي با ارزیابی کیفی نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت برون سپاری  بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه، ایستگاههای پمپاژ و خط انتقال مجموعه آّبرسانی به لارستان از سد سلمان اقدام نماید. لذا کلیه شرکتهای دارای رتبه ۵ در رسته بهره برداری تصفیه خانه های آب شرب و تولید، انتقال و توزیع از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با سابقه مرتبط و یا رتبه حداقل ۴ یا بالاتر در رسته آب با سابقه کار اجرایی در تعمیر و نگهداری تصفیه خانه های آب و خطوط انتقال آب (با ارائه مستندات ) دعوت می گردد جهت اخذ اسناد به شرح ذیل اقدام نمايند.

  1. محل اجرا: مجموعه آبرسانی به لارستان از سد سلمان شامل کل طول خط آبرسانی به لارستان و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ
  2. مدت اجرا:از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به مدت یکسال شمسی.
  3. مبلغ برآورد:۴۱.۹۰۷.۴۰۸.۲۴۸ ریال و از محل اعتبارات آبفا استان فارس
  4. مبلغ تضمین(ریال): ۱.۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 ۵) محل اخذ اسناد مناقصه: خيابان قدوسي غربي، نبش خيابان سبحاني، شركت آبفا استان فارس، طبقه۲، امور قراردادها

۶) تاريخ نهايي فروش اسناد : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

۷) تاريخ نهايي تحويل پاكات:  ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

۸) تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكات: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی و ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت

۹) به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۱۰) قيمت اسناد: ۲.۰۰۰.۰۰۰(دو میلیون) ريال ( واريز به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴بانك ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شركت آبفا استان فارس)

۱۱)نوع تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانكي به نفع شركت آبفا استان فارس با سه ماه اعتبار از تاريخ صدور

۱۲) جهت دریافت اسناد، همراه داشتن معرفی نامه کتبی از شرکت و کارت ملی معتبر الزامی می باشد.

۱۳) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

۱۴) وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه. www.abfa-fars.ir  مي باشد .

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول    ۱۴۰۰/۰۷/۱۷         و            نوبت دوم    ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

 
منافصه