پروژه خرید اتصالات و لوله گذاری مجموعه حسین آباد قبله شهر جهرم

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۵ مهر ۱۴۰۰
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۵ آبان ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۹ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۲ آبان ۱۴۰۰
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

 

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  ۲۰۰۰۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۳۰

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجد شرايط حداقل  بارتبه ۵ در رشته آب جهت  پروژه خرید اتصالات و لوله گذاری مجموعه حسین آباد قبله شهر جهرم   اقدام نمايد .

۱)محل پروژه : جهرم

۲)مدت اجرا ء پروژه : ۵ ماه

۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

۴) )برآورد اوليه: ۸.۳۴۶.۰۳۲.۱۹۲ ريال.

۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹

۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲  و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۴۱۸.۰۰۰.۰۰۰  ريال .

۱۰) قيمت اسناد ۲۰۰۰۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.

۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات استانی، توازن، سه درصد نفت، توسعه روستایی و سایر منابع عمرانی به کد طرح ۱۰۷ف۱۵۰۳۰۰۳  مي باشد.

۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)

۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.

۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی است که شرکت کننده (مناقصه گر) کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشد،پاکت الف شامل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی قبل از اتمام ساعت تحویل اسناد در سامانه تدارکات دولت تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان فارس به آدرس زیر گردد.

 

آدرس : شیراز میدان مطهری بلوار شهید قدوسی غربی- شرکت آب و فاضلاب استان فارس

تلفن :۵-۳۸۴۳۵۱۵۲  نمابر : ۳۸۴۳۵۱۶۶

 

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

 

 

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول ۱۴۰۰/۰۷/۲۵  و نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

منافصه