پروژه خرید و لوله گذاری نوسازی قسمتی از خط انتقال سد سلمان فارسی

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۷ مهر ۱۴۰۰
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۸ آبان ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۲ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۳ آبان ۱۴۰۰
نام بخش برگزار کننده : 
دفترامور قراردادها

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

 

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  ۲۰۰۰۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۳۱

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجد شرايط حداقل  بارتبه ۴ در رشته آب جهت  پروژه خرید و لوله گذاری نوسازی قسمتی از خط انتقال سد سلمان فارسی  اقدام نمايد .

۱)محل پروژه : خط انتقال سد سلمان فارسی

۲)مدت اجرا ء پروژه : ۱۰ ماه

۳)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

۴) )برآورد اوليه: ۱۹۵.۲۶۴.۰۲۴.۹۹۰ ريال.

۵)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳  و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۷.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰  ريال .

۱۰) قيمت اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ (ريال) به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.

۱۱)اعتبارات طرح از محل اعتبارات آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی به شماره ۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰  مي باشد.

۱۲)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)

۱۳)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.

۱۴) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی است که شرکت کننده (مناقصه گر) کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشد،پاکت الف شامل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی قبل از اتمام ساعت تحویل اسناد در سامانه تدارکات دولت تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان فارس به آدرس زیر گردد.

 

آدرس : شیراز میدان مطهری بلوار شهید قدوسی غربی- شرکت آب و فاضلاب استان فارس

تلفن :۵-۳۸۴۳۵۱۵۲  نمابر : ۳۸۴۳۵۱۶۶

 

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

 

 

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت اول ۱۴۰۰/۰۷/۲۷  و نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

منافصه