خدمات مشترکین شهرها و روستاها در منطقه شرق استان فارس

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۲۸ شهریور ۱۴۰۱
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۹ مهر ۱۴۰۱
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۳ مهر ۱۴۰۱
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۴ مهر ۱۴۰۱
نام بخش برگزار کننده : 
دفتر امورقراردادها

فرا خوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره     ۰۰/۱۰۰/۳۷۵۸۷د  تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

 

خودمان را به مصرف منطقی آب شرب و فرزندانمان را به نحوه صحيح استفاده ازآب عادت دهيم

 

      شركت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي یکه مرحله ای با ارزیابی کیفی نسبت به انتخاب پيمانكاران واجد شرايط (با تایید گواهی صلاحیت معتبر از اداره کار با سابقه کار مرتبط و گواهی ایمنی معتبر) به منظور عملیات اعلام شده زیر بدین شرح اقدام نمايند.

 

رديف

شرح خدمات

برآورد

( ميليون ريال)

مبلغ ضمانتنامه (ريال)

قيمت اسناد

( ريال)

نوع تضمين شرکت درفرایند ارجاع کار

۱

خدمات مشترکین شهرها و روستاها در منطقه شرق استان فارس(شامل قرائت کنتور، وصول مطالبات حین قرائت و ..) امور آبفا داراب، نی ریز، فسا، استهبان، ارسنجان، خرامه، بختگان، زرین دشت ،جنت شهر، مشکان، قطرویه، ششده، زاهدشهر مابقی شهر و روستاهای الحاقی

۱۷۶۴۰۹

۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰

ضمانتنامه بانکی با سه ماه اعتبار.  یا  واریز به حساب (معرفی شده) بانکی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

 

 

۱) ) مدت اجرا پروژه : ۱۲ ماه شمسی بر اساس مفاد مندرج در اسناد مناقصه.

۲) محل اخذ اسناد مناقصه و  تسليم پيشنهادات: خيابان قدوسي غربي، نبش خيابان سبحاني، شركت آبفا استان فارس، دفتر قراردادها

۳) تاريخ نهايي اخذ اسناد :  ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

۴) تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

۵) تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكت ارزیابی : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ و پاکت های مناقصه  ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

۶) - شماره حساب جهت خرید اسناد مناقصه:  (۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانك ملت با شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شركت آبفا استان فارس).

۷) تامين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت مي باشد.

۸) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در مناقصه درج شده است.

۹) جهت دريافت اسناد مناقصه، همراه داشتن معرفي نامه کتبی از پیمانکار،كارت ملي و رسید بانکی قیمت خرید اسناد الزامي مي باشد.

به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردرمناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نمي شود.

وب سايت جهت بازبيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir  مي باشد.

 

شركت آبفا استان فارس

 

   تاريخ آگهي نوبت اول ۱۴۰۱/۰۶/۲۸       

               نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

 

منافصه