حراست و نگهبانی از تاسیسات و خطوط آبرسانی درسطح استان

تاریخ شروع:: 
۲ آذر ۱۴۰۱
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۰ آذر ۱۴۰۱
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۱ آذر ۱۴۰۱
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۲ آذر ۱۴۰۱
نام بخش برگزار کننده : 
دفتر امورقراردادها

فرا خوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
۲۰۰۱۰۰۵۶۶۹۰۰۱۰۳
خودمان را به مصرف منطقی آب شرب و فرزندانمان را به نحوه صحيح استفاده ازآب عادت دهيم
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي و به صورت یک مرحله اي با ارزیابی کیفی نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط جهت عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی به لارستان و جهرم از سد سلمان و خط آبرسانی به شهرهای لامرد و مهر از خط محرم و تاسیسات و خطوط آبرسانی و تصفیه خانه فاضلاب مرودشت و سایر شهرستان های تحت پوشش و اماکن اداری اقدام نماید. لذا کلیه موسسات حفاظتی مورد تایید نیروی انتظامی یا حراست وزارت نیرو یا اداره کل اطلاعات و دارای صلاحیت اداره تعاون، کار و امور اجتماعی و همچنین گواهی ایمنی معتبر جهت انجام امور فوق دعوت می گردد نسبت به اخذ اسناد به شرح ذیل اقدام نمايند.
۱)محل پروژه : کلیه تاسیسات و مسیر خط انتقال آبرسانی به لارستان از سد سلمان و ایستگاه های پمپاژ و مسیر خط انتقال آبرسانی به لامرد و مهر از خط محرم و کلیه ایستگاههای پمپاژ و خطوط آبرسانی و تصفیه خانه فاضلاب مرودشت و سایر شهرستان های تحت پوشش و اماکن اداری شرکت آبفا فارس
۲) مدت اجرا پروژه : ۱۲ ماه شمسی بر اساس مفاد مندرج در اسناد مناقصه.
۳) دریافت و اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir انجام می پذیرد.
۴)برآورد اوليه : ۶۶۵۸۳ میلیون ريال
۵)تاريخ نهايي فروش اسناد : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۶)تاريخ نهايي قبول پیشنهاد ها : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۷)تاريخ كمیسيون بازگشايي پاكت های ارزیابی : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲و پاکت های مناقصه : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۹)مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰(دو میلیارد و دویست میلیون) ريال.
۱۰) شماره حساب جهت خرید اسناد مناقصه: (۰۱۱۱۹۳۰۰۳۲۰۰۸ بانك صادرات با شناسه ۱۳۱۳۲۹۹۰۰۱۴۰۰۵ به نام شركت آبفا استان فارس).
۱۱)نوع تضمين شركت در مناقصه:
الف - ضمانتنامه بانكي به نفع کارفرما.
۱۲) هزینه درج دو تا سه نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به عهده برنده مناقصه می باشد.
۱۳) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
۱۴) وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه. www.abfa-fars.ir مي باشد.
۱۵) ایـن آگهـی در سامانه تـدارکات الکترونیکی دولت بـه آدرس www.setadiran.ir تبت گـردیده فقط پاکت هایی قابل قبول و بازگشایی می گردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکت ها علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری می بایست به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

منافصه